Sökning: "nederbörd"

Visar resultat 1 - 5 av 571 uppsatser innehållade ordet nederbörd.

 1. 1. Effekterna av torka på urbana träd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Mina Johansson; [2023-05-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med ett förändrat klimat ökar klimatstressen genom förhöjda temperaturer och förändrad nederbörd. Det leder till att extremväder som torka blir mer vanligt och städer är extra utsatta. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning i kommunal översiktsplanering : Bemötande av klimatrisker och plankvalitet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sara Sander; [2023]
  Nyckelord :Fysisk planering; strategisk fysisk planering; planering; klimatanpassning; klimat; översvämning; klimatförändring; extremväder; policy; klimatanpassningsarbete; översiktsplan; översiktsplanering; klimatrisk; sårbarhet; erosion; klimatgentrifiering; klimatrelaterad risker; klimatrisk; ras; skred;

  Sammanfattning : Extrema väderhändelser, temperaturförändringar, ökad nederbörd och översvämningar belyser behovet för Sveriges kommuner att stärka sin beredskap. Med klimatförändringar som en av vår tids mest brådskande utmaningar, står våra kommuner med det viktiga ansvaret att förbereda och anpassa sig till dess omvälvande effekter. LÄS MER

 3. 3. Topografins inverkan på fastighetsskador orsakade av skyfall : En fallstudie av ett event med kraftig nederbörd i Jönköping 2013

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Böhm; [2023]
  Nyckelord :Skyfallsanalys; fastighetsskador; flödesackumulering; hårdgjorda ytor; Cloudburst study; property damage; flow accumulation; impervious surfaces;

  Sammanfattning : Skyfall har blivit mer och mer frekventa i Sverige till följd av den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som sker, och kraftiga skyfall kan leda till omfattande skador som ibland är svåra att förutse. Studien undersöker potentiella samband mellan skador på byggnader som uppstod vid ett skyfallsevent i Jönköping 2013 och byggnadernas omgivande topografi, hydrologi samt hårdgjorda ytor. LÄS MER

 4. 4. Risk of Debris Flows in Åre : Literature Review of the Current Risk for Debris Flows in Åre Municipality and Predictions for the Future

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Peterson; Wilma Sjöhag; [2023]
  Nyckelord :Åre municipality; Debris flows; Landslides; Geological hazards; Climate change; Åre kommun; Slamström; skred; Geologiska risker; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Several debris flows have affected Åre municipality (Sw. Åre kommun) in the last 20 years. Jämtlandis a declared risk area for landslides and debris flows and there is an even higher probability oflandslides causing great damage around the Åre urban area. LÄS MER

 5. 5. Quality assessment of private weather station Netatmo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Viktor Israelsson; [2023]
  Nyckelord :netatmo; meteorology; smhi; weatherstation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Netatmo is a brand of private weather stations that over the past decade, in many countries, have grown to outnumber the number of government based weather stations. In most fields of research, a high number of data points can increase accuracy and precision. LÄS MER