Sökning: "nedläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet nedläggning.

 1. 1. Kärnkraftens bidrag till elkraftsystemets stabilitet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :John Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :Kärnkraft; elkraftsystem; frekvensstabilitet; rotorvinkelstabilitet; spänningsstabilitet; svängmassa;

  Sammanfattning : Det svenska elkraftsystemet har länge varit ett stabilt system med god elkvalitet och räknats som ett av de bästa kraftsystemen i världen. En mycket viktig faktor för stabiliteten är de systemtjänster som kärnkraftverk ger tack vare sina stora och synkront kopplade generatorer. LÄS MER

 2. 2. Studie i att sammanställaenergiplaner för att synliggörakraftbehov 2030 : En explorativ och formativ undersökning

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jacob Kortenius; Niklas Wallhed; [2019]
  Nyckelord :Nuclear power; wind power; thermal power; Scenario; Energy system; Kärnkraft; Vindkraft; Värmekraft; Scenario; Energisystem;

  Sammanfattning : Energiöverenskommelsen 2016 innefattade ett flertal mål och implikationer för utformningenav det svenska el- och energisystemet. Sveriges energisystem ska vara ekologiskt hållbart,konkurrenskraftigt och försörjningstryggt. LÄS MER

 3. 3. När Sveriges säkerhet privatiserades

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mats Wigert; Nicklas Kamperhaug; [2018]
  Nyckelord :Totalförsvar; Försvarsmakten; SJ; Trafikverket; Green Cargo AB; Regeringsbeslut; Försvarsbeslut; FM Doktriner;

  Sammanfattning : Vår uppsats beskriver hur de tre aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB har påverkats av totalförsvarets nedläggning under 90-talet fram till idag, samt det återtagande och nyskapande som dessa tre aktörer står inför.  Empirin bygger på data som har framkommit under intervjuer med de tre aktörernas respondenter, med detta som underlag har vi sökt i propositioner, motioner, regeringsbeslut och litteratur. LÄS MER

 4. 4. Gruvan och luftslottet : En undersökning om den regionalpolitiska investeringen i Stekenjokkgruvan 1952-1988 och återspeglingen med Stålverk 80

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Agaton Sten; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger Stekenjokkgruvans historiska utveckling utifrån en politisk beslutsprocessmodell. Undersökningsperioden tar start redan vid upptäckten av Stekenjokkmalmen år 1918 men uppsatsen fokuserar främst på det tidiga 70-talet, då Stekenjokkgruvan blev en politisk fråga, fram till gruvans nedläggning i november 1988. LÄS MER

 5. 5. Batterilager i kommersiella fastigheter : Lönsamhetsanalys av batterilager med hjälp av blandad heltalsprogrammering

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Battery storage; economic analysis; commercial real estate; mixed integer linear programming; MILP; Batterilager; lönsamhetsanalys; kommersiella fastigheter; blandad heltalsprogrammering; MILP;

  Sammanfattning : De senaste åren har en större mängd decentraliserad och variabel energiproduktion tagit plats inom elsystemet, mer specifikt vindkraft och solkraft, och etablering av mer distribuerad produktion kommer att fortsätta i enlighet med mål från nationer och världsorganisationer att fasa ut fossila bränslen och minska på växthusgasutsläpp. I takt med nedläggning av storskaliga kraftverk baserade på fossila bränslen påverkar detta möjligheterna att möta upp elbehovet med den tillgängliga produktionen. LÄS MER