Sökning: "nedskärningar förskola"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden nedskärningar förskola.

 1. 1. Arkitektur för generationer : Koncept för samlokalisering av förskola och vård- och omsorgsboende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Elvira Andersson; Evelina Engman; [2020]
  Nyckelord :barn; äldre; samverkanshus; arkitektur; samnyttjande av lokaler; fysisk miljö; generationer;

  Sammanfattning : Behovet av fler förskoleplatser och fler bostäder för äldre ökar i takt med pågående urbanisering, kommunala besparingar som leder till nedskärning av olika verksamheter och att vi tenderar nå en högre livsålder. Förskolor och vård- och omsorgsboenden har ett antal gemensamma nämnare för sina målgrupper. LÄS MER

 2. 2. Inkludering till varje pris : En intervjustudie om ekonomi eller barnens bästa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Cecilia Åström Ekner; [2019]
  Nyckelord :Inclusive internships; collective learning; special needs; financial conditions; equivalent education; Inkluderande praktik; kollektivt lärande; särskilda behov; ekonomiska förutsättningar; likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Denna studies huvudsakliga syfte är att belysa hur kollektivet (i detta fall barngruppen och arbetslaget i en förskola) kan fungera som resurs för att främja lärande och utveckling hos barn i behov av särskilt stöd. Aktuell frågeställning bygger på hur ett inkluderande arbetssätt i praktiken kan se ut för barn i behov av särskilt stöd och ställs mot bakgrunden av sparkrav och nedskärningar som slår mot förskolan på många olika håll i landet och det inflytande det har på förskolans resurser. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsoteam – en studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gunilla Clemensson; Petra Kimmehed; [2011]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; förskola; specialpedagogiska insats;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med vår studie är att undersöka hur ett elevhälsoteam arbetar och vilken betydelse elevhälsoteamet kanha för förskolans verksamhet men också vilket specialpedagogiskt stöd som förskollärarna erfar att de ges. Defrågeställningar som vi utgår ifrån är följande:•Vilken funktion har ett elevhälsoteam?•Hur arbetar ett elevhälsoteam?•Vad kan förskollärarna erfara som problematik kring det specialpedagogiska stödet?Detta syfte och dessa frågeställningar baseras på den problematik som gjorde oss intresserade av att studeraämnet. LÄS MER

 4. 4. Nedskärningarnas betydelse för kvalitén : - en enkätstudie över pedagogers upplevelser av nedskärningarna inom förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Madelene Persson; Sara Nyberg; [2009]
  Nyckelord :kvalitet; ekonomi; förskola; nedskärningar;

  Sammanfattning : Abstract Det senaste året har nedskärningarna inom förskola och skola drabbat många kommuner, detta har medfört att personalstyrkan minskat vilket i sin tur har bidragit till att antalet barn per pedagog har ökat. Detta har bidragit till stor massmedial uppståndelse, då pedagoger och föräldrar inom skola och förskola har uttryckt sitt missnöje och sin oro. LÄS MER

 5. 5. Modersmål och tvåspråkighet

  Kandidat-uppsats, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Dragana Durica; [2007]
  Nyckelord :modersmål; budget; syn; organisation; hinder;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka hinder och vilka möjligheter det finns ror invandrarbarn att utveckla sitt modersmål och i andra hand utveckla det svenska språket. Den teoretiska undersökningen besvarade frågan varför modersmål behövs. LÄS MER