Sökning: "nedskrivning av goodwill- under finanskrisen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden nedskrivning av goodwill- under finanskrisen.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill – dåliga nyheter för aktieägare? –En kvantitativ eventstudie om marknadsreaktionen vid nedskrivning av goodwill bland svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Dahalqvist; Rebecka Johansson; [2018-08-23]
  Nyckelord :Nedskrivning; goodwill; marknadsreaktion; IAS 36; tillkännagivande; IFRS 3;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2005 infördes ett nytt redovisningssystem för alla publiceradekoncerner i Europa, nämligen IASBs principbaserade normer IFRS. I samband med dettaförändrades bland annat sättet på vilket de berörda företagen hanterar sin goodwill. LÄS MER

 2. 2. Finns det samband mellan nedskrivning av goodwill och VD-byte? –En jämförande studie mellan industri- och finansbranschen i fyra nordiska länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Kwarnmark; Aynur Ciftci; Dara Hamaraza; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är en tillgångspost som i många företags balansräkningarhar vuxit mycket sedan införandet av IFRS år 2005. Istället för regelbunden avskrivning skadet istället ske en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill i svenska och amerikanska börsbolag –Avspeglas nedskrivningar under IAS 36 och SFA 142 i framtida kassaflöden och finns det skillnader mellan länderna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jin Lanting; Mattias Andersson; [2015-06-11]
  Nyckelord :Goodwill; kassaflöde; nedskrivning; redovisning till verkligt värde; regressionsanalys; IASB; IFRS 3; IAS 36; FASB; SFAS 141; SFAS 142;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisningsprinciper gällande goodwill kräver att börslistade företag nedskrivnings prövar redovisad goodwill årligen. Prövningen ska enligt normgivarna IASB och FASB baseras på framtida ekonomisk försämring av kassaflöden. LÄS MER

 4. 4. Goodwillnedskrivningar -En kvantitativ studie av industri- och telecombranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Kumlien; Malin Sewdbratt; [2014-01-24]
  Nyckelord :Nedskrivning; goodwill; finanskris; IFRS; IAS 36; diskonteringsränta;

  Sammanfattning : Bakgrund- och problembeskrivning: Enligt IAS 36 skall immateriella tillgångarinklusive goodwill årligen nedskrivningsprövas för att återspegla verkligt ekonomisktvärde. Goodwillnedskrivningar har varit begränsade de senaste åren. Finanskrisenpåverkade den finansiella marknaden världen över och gjorde att världsekonominhamnade i kris. LÄS MER

 5. 5. Nedskrivning av goodwill -Under konjunktursvägningarna 2006-2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hanson; Andrea Maljukanovic; [2013-06-05]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningar; IFRS; högkonjunktur; finanskris; lågkonjunktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund- och problembeskrivning: Sedan 2005 har svenska börsnoterade företag följt IFRS. Goodwill som uppkommer vid förvärv ska inte längre ha en nyttjandeperiod som skrivs av med årliga avskrivningar. Istället ska årliga nedskrivningsprövningar ske, dessa prövningar utförs av företagsledningen. LÄS MER