Sökning: "nedskrivningsprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet nedskrivningsprövning.

 1. 1. Inblick bakom värderingen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill : Med perspektiv på tidigare kriser och earnings management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :David Ericson; Thi Hue Tran Bui; [2023]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment of goodwill; The financial crisis; Covid-19 pandemic; Earnings management; Positive accounting theory; IFRS 3; IAS 36.; Goodwill; Nedskrivning av goodwill; Finanskrisen; Covid-19-Pandemin; Earnings managment; Positiv redovisningsteori; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : År 2005 infördes ett nytt regelverk inom redovisning för hantering av den immateriella tillgången goodwill vid namn IAS 36, som innebär att goodwill ska prövas för nedskrivning varje år. En nedskrivningsprövning ska upptäcka om en tillgångs redovisade värde inte längre överensstämmer med verkligt värde. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivningar av goodwill år 2022 : En uppsats om svenska aktiebolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonas Román; Belinda Wermelin; [2023]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; IAS 36; IFRS 3; intangible assets; macroeconomic factors; impairment test; subjective assessments; Goodwill; goodwillnedskrivning; IAS 36; IFRS 3; immateriella tillgångar; makroekonomiska faktorer; nedskrivningsprövning; subjektiva bedömningar;

  Sammanfattning : Från år 2009 till år 2021 har den totala mängden goodwill för alla svenska börsnoterade bolag ökat från 490,4 miljarder kronor till 1 166,9 miljarder kronor, medan nedskrivningarna legat på en konstant låg nivå. Enligt regelverket IAS 36 är inflation, räntor och marknadsutsikter betydande faktorer som ska tas i beaktande vid värderingen av goodwill. LÄS MER

 4. 4. De fyra stora byråernas granskning i samband med nedskrivningsprövning av goodwill : Skillnader och likheter mellan byråerna och de institutionella faktorernas betydelse för byråmetodiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gita Kiabi; Niklas Kihlström; [2023]
  Nyckelord :Big four; impairment test; IAS 36; subjectivity; audit; auditor; valuation specialist; audit process.; De fyra stora byråerna; nedskrivningsprövning; IAS 36; subjektivitet; revision; revisor; värderingsspecialist; granskningsprocess; kompetens;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen domineras av de fyra stora byråerna vilka tillsammans står för en majoritet av de utförda revisionstjänsterna. Då byråerna verkar under samma förutsättningar blir det relevant att undersöka om de svarar på omgivningen på ett likvärdigt sätt. LÄS MER

 5. 5. Klimatrisker och nedskrivningsprövning : En kvantitativ innehållsanalys om hur bolag tar hänsyn till klimatrelaterade risker vid nedskrivningsprövning av tillgångar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Axel Rönmark; Måns Lindell; [2023]
  Nyckelord :Klimatrisk; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Upplysningar; Intressentmodellen; Institutionell teori; Redovisningskvalitet; Positive accounting theory; TCFD;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Tidigare studier har visat på att klimatrisker kan innebära att tillgångar behöver skrivas ned. Tillsynsorganet ESMA har för 2022 års finansiella rapporter uppmanat de nationella tillsynsorganen att prioritera tillsyn av klimatrelaterade risker. LÄS MER