Sökning: "needle fear"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden needle fear.

 1. 1. Vuxen och rädd - Att lindra lidande vid stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimi Pelling; Klara Storbacka; [2019-08-16]
  Nyckelord :adults; anxiety; blood-injection-injury phobia; cannulas; needle fear; needles; nursing care; person centred care; suffering; syringes;

  Sammanfattning : Background: Fear of needles does not only cause problem for the sufferer but also for the health care professionals in various care related situations such as phlebotomy, venipuncture or other invasive procedures including needles, syringes or cannulas. Although these procedures are accepted by most individuals it can for some people cause fear, anxiety and may even lead to healthcare avoidance. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av nålrädsla och nålfobi hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Wennmark; Karin Dahlman; [2018]
  Nyckelord :adults; fear; health services; vuxna; rädsla; hälsa- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av världens befolkning är det minst 10 % som lider av nålrädsla eller nålfobi. Nålar ingår i många vanligt förekommande medicinska procedurerna i vården. Många drabbade undviker att uppsöka vård eller genomgå vaccinationsprogram. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska smärta och obehag hos vuxna patienter med stickrädsla - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emilia Gäfvert; Jolina Björke Björnhager; [2018]
  Nyckelord :Needle fear; nursing interventions; pain; person centered care.; Omvårdnadsåtgärder; personcentrerad vård; smärta; stickrädsla.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En del patienter kan uppleva smärta och obehag inför moment som inkluderar kanyler och nålar vilket kan omnämnas som stickrädsla. En del patienter kan till följd av rädsla undvika vaccinationsprogram, operationer och övrig medicinsk hjälp vilket kan få allvarliga konsekvenser för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Lustgasbehandling vid procedursmärta på barn med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victoria Larsson; Zuzana Tezera; [2018]
  Nyckelord :retrospektiv studie; barnonkologi; lustgassedering; självskattning;

  Sammanfattning : Background: In health care children often undergo diagnostic and therapeutic painful procedures. Venous sampling, lumbar puncture (back fluid test), needle insertion into venous port, and redressing of wounds are some examples that children may be exposed to. LÄS MER

 5. 5. ”Det är bara ett stick” - En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan möta vuxna patienter med stickrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Friberg; Emma Stavmark; [2016-01-11]
  Nyckelord :Stickrädsla; Nålfobi; Vuxna; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer känner en stark oro och rädsla inför medicinska procedurer som innefattar nålar. Denna oro kallas för stickrädsla och förekommer hos minst en av tio personer. LÄS MER