Sökning: "negativ rättskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden negativ rättskraft.

 1. 1. Parters möjligheter att avtala om negativ rättskraft : Specifikt om supplerande moment i stadfästa förlikningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecka Hård af Segerstad; [2019]
  Nyckelord :Processrätt Rättskraft Supplerande moment Förlikningar Res judicata;

  Sammanfattning : The Swedish Code of Judicial Procedure (Rättegångsbalken, RB) states that a judgment has binding effects and that the same matter can not be tried twice (17 ch. 11 §). The rule expresses the concept res judicata. It exists to benefit the administration of justice and to an effective economy of justice administration. LÄS MER

 2. 2. Att avtala om rättskraft i dispositiva tvistemål : Särskilt om processuella avtal och negativ rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Forssell; [2018]
  Nyckelord :Disputes; res judicata; Processrätt; rättskraft; negativ rättskraft; dispositionsprincipen; res judicata;

  Sammanfattning : Enligt 17:11 Rättegångsbalken (1942:740) gäller att en dom har rättskraft, vilket bland annat medför att samma sak inte kan tas upp och prövas av rätten igen (res judicata). Givet den negativa rättskraftens betydelsefulla rättsliga verkan och dess breda prekluderande effekt, ställer jag mig frågan om det är möjligt för parterna i dispositiva tvistemål att avtala om rättskraftens verkningar. LÄS MER

 3. 3. Analogier till brottmål och tvistemål i förvaltningsprocessen. En processrättslig studie av när Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar rättegångsbalken i förvaltningsprocessen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Zeijlon; [2017-03-27]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen sammanställer och analyserar Högsta förvaltningsdomstolens praxis om brottmålsliknande och tvistemålsliknande förvaltningsmål. I uppsatsen jämförs förvaltningsprocessen med den allmänna processen. LÄS MER

 4. 4. May the (legal) force be with you - Ett nytt hopp om att finna klarhet i förvaltningsprocessens karaktär för att fastställa den negativa rättskraften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Eriksson Göbel; [2017]
  Nyckelord :negativ rättskraft en. double jeopardy or legal force or negative legal force ; rättskraftsfaktorer en. legal force facotrs or negative legal force factors ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsbeslut en. administrative decisions ; förvaltningsdom en. ; förvaltningsprocess en. administrative proceeding ; förvaltningsprocessens karaktär en. the administrative proceeding character ; Högsta förvaltningsdomstolen; förvaltningsrätten; kammarrätten; socialförsäkring en. social insurance .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vilka faktorer det är som gör att förvaltningsbeslut och förvaltningsmål karaktäriseras som tviste- eller brottmålsliknande. Denna karaktärisering leder i sin tur till att förvaltningsbeslutet eller förvaltningsdomen vinner negativ rättskraft så hinder föreligger för ny prövning av samma sak. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av negativ rättskraft inom migrationsrätten och förvaltningsrätten i övrigt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vanessa Nilsson; [2015]
  Nyckelord :rättskraft; negativ rättskraft; förvaltningsrätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka den negativa rättskraften inom migrationsrätten jämfört med i förvaltningsrätten i övrigt frånsett beslut i ärenden enligt miljöbalken, i ärenden om offentlig upphandling och i vissa kommunalrättsliga ärenden som kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen samt i ärenden enligt lagen om offentlig upphandling. Jämförelsen avser negativa rättskraftens bakomliggande idéer, förekomst, sakliga omfattning och skydd. LÄS MER