Sökning: "negativa effekter av datorspel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden negativa effekter av datorspel.

 1. 1. Förbättras kognitiva färdigheter varaktigt av datorspelande? : Ett axplock ur forskningens resultat och metoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Peter Decker; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datorspelande har under de senaste decennierna ökat oavbrutet. Med det har ett intresse vuxit fram om hur spelande kan påverka vår hjärna. Ett nytt forskningsområde har etablerats. I början studerades mest möjliga negativa kognitiva effekter. LÄS MER

 2. 2. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Angelica Grönberg; Kevin Johansson; [2015]
  Nyckelord :computer gaming; computer; gaming; social gaming; gender; relationships; violence; aggression; social work; datorspel; digitala spel; socialt spelande; kön; social relationer; våld; aggressivitet; socialt arbete;

  Sammanfattning : ProblemDet föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. LÄS MER

 3. 3. Datorspel eller textbaserat läromedel – vilket fungerar bäst som lärande verktyg?

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2015]
  Nyckelord :Datorspel; lärande; digitala verktyg.;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta examensarbete tar avstamp i den digitala verklighet barn och unga lever i idag, skolans uppdrag, samt dedebatter som rasar i Sverige kring skolans digitala utveckling och dess verktygs positiva eller negativa effekterpå elevers lärande.I läroplanen anges det tydligt att skolans uppdrag är att bland annat förbereda eleverna för den komplexa,informationstäta och snabbt föränderliga verklighet de kommer att mötas av och redan lever i. LÄS MER

 4. 4. Dataspelens utrymme inom fritidshemmet : En studie om fritidspedagogers förhållningssätt till dataspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Näslund; [2014]
  Nyckelord :datorspel; tv-spel; iPad; fritidshem; attityd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är dels att få kunskap om fritidspedagogers personliga inställning och yrkesmässiga hållning till dataspel, dels att synliggöra anledningarna till att spelen finns eller inte finns i en viss utsträckning inom fritidshemsverksamheten. Empirin har samlats ihop genom kvalitativa intervjuer med sju fritidspedagoger på tre skolor i två skolområden. LÄS MER

 5. 5. ”Livet är som ett tv-spel.”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Ekström Palmgren; Kristina Holmkvist; [2012]
  Nyckelord :TV-spel; Datorspel; Påverkan; Masskultur; Populärkultur; Myter; Mytbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Debatten om påverkan av masskultur är en debatt som vägrar att dö. Samtalet har cirklat kring allt från hur läsandet av dålig litteratur skulle leda till sämre läsförståelse, till 70-80 talets videovålds-debatt. Idag fokuserar detta samtal på tv- och datorspels påverkan på spelarna. LÄS MER