Sökning: "negativa minnen"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden negativa minnen.

 1. 1. Livsberättelser åskådliggör minnen om erfarenheter av och uppfattningar om matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Matilda Hektor; [2019]
  Nyckelord :mathematics; mathematics teaching; lower secondary school; experiences; perceptions; life stories.; matematik; matematikundervisning; högstadiet; erfarenheter; uppfattningar; livsberättelser.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har som syfte att se om elevers minnen om sina erfarenheter av och uppfattningar om matematikundervisningen går att koppla med de olika att koppla till de valda lärandeteorierna: en sociokulturell-, en kognitivistisk och en behavioristisk lärandeteori. Syftet var också att utifrån elevers berättelser om matematikundervisning uttolka positiva och negativa ståndpunkter i relation till matematikämnet och matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER

 3. 3. Kognitiv neurovetenskap i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Forngren; [2019]
  Nyckelord :hjärna; lärande; kognitiv neurovetenskap; inlärning;

  Sammanfattning : Utvecklingen av nya metoder för att studera hjärnans struktur och funktion har lett till ny förståelse om kognition. Inom kognitiv neurovetenskap studeras sambandet mellan hjärnan och tänkandet, där inlärning ingår. Hur inlärning fungerar är väsentligt för att utbildning tillgodogörs. LÄS MER

 4. 4. ”Det är jag som bestämmer om min barndom ska få hindra mig eller inte”. : En kvalitativ studie om anknytning och resiliens hos barn som vuxitupp i en miljö präglad av alkoholmissbruk och/eller psykisk sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Elin Torrång; Kari Welam; [2019]
  Nyckelord :children; resilience; attachment; alcohol abuse; mental illness.; barn; resiliens; anknytning; alkoholmissbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa eller missbruksproblematik har till stor del fokuserat på negativa aspekter. Syftet med denna studie var att genom fyra självbiografier undersöka individuella faktorer som kan bidra till en positiv utveckling, hos barn som vuxit upp med någon vuxen med psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. LÄS MER

 5. 5. Identitetsrelaterade positiva och negativa autobiografiska platsminnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Carolina Concha; Karin Heierson; [2018]
  Nyckelord :Positive and negative place related memories; place identity; phenomenological dimensions; autobiographical memories; urban environments; rural environments; Positiva och negativa platsminnen; platsidentitet; fenomenologiska dimensioner; autobiografiska minnen; urbana miljöer; rurala miljöer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka självbiografiska positiva och negativa platsminnen relaterat till platsidentitet och de tio fenomenologiska dimensionerna. Autobiografiska minnen är minnen som refererar till viktiga livsperioder och utgör en del av vår identitet. Total 81 kvinnor och 28 män i åldern 39 – 76 år deltog i studien. LÄS MER