Sökning: "negativt kontraktsintresse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden negativt kontraktsintresse.

 1. 1. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 2. 2. De rättsliga verkningarna av avtal som ingåtts på rättsstridigt vis vid offentlig upphandling

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Andreas Olsson; [2009]
  Nyckelord :Handelsrätt; Offentlig upphandling; Rättsstridigt avtal; Positivt negativt kontraktsintresse; Leverantörer;

  Sammanfattning : When Swedish authorities are to purchase or rent something, public procurement is used as a means to an end. Authorities as well as suppliers are subjects to the fact that Swedish law regarding public procurement regulates the form of procurement in one set of particular regulations (LOU) and the form of contracts in another set of general regulations (AvtL). LÄS MER