Sökning: "negativt med att göra en fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden negativt med att göra en fallstudie.

 1. 1. Techno-economic analysis of Battery Energy Storage Systems and Demand Side Management for peak load shaving in Swedish industries

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Benjamin Skog Nestorovic; Douglas Lindén; [2020]
  Nyckelord :Peak load shaving; battery energy storage system; demand side management; Fast Frequency Reserve market; power tariff; Effektoppsreducering; batterilagringssystem; efterfrågeflexibilitet; Fast Frequency Reserve; effekttariffer;

  Sammanfattning : The Swedish electrical grid has historically been robust and reliable, but with increased electrification in numerous sectors, out-phasing of nuclear power and a high market diffusion of wind power, the system is now facing challenges. The rotational energy in the system is expected to decrease as a result of higher shares of intermittent energy sources, which can affect the stability of the grid frequency negatively. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv och naturvård i konflikt och samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Holm; [2020]
  Nyckelord :nature conservation; outdoor recreation; visitor management; national park; EUROPARC; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature conservation and outdoor recreation are commonly set as dual goals for the protection of nature areas. However often compatible, they do not always go together. A literature review of related conflicts and risks found that high recreational use can lead to long lasting impacts possibly affecting the whole ecosystem. LÄS MER

 3. 3. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Ek; Lisa Hjelm; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; kompensation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; gröna värden; kompensationsåtgärder; fysisk planering; detaljplanering; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Grönområden konkurrerar idag med exploatering av byggnader och infrastruktur. Dock har grönska kommit att uppmärksammas allt mer i samband med pågående urbanisering och förtätning där den biologiska mångfalden påverkas negativt. Grönområden har även visat sig ha en viktig roll i anpassningen till rådande klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. The impact of reactive programming on code complexity and readability: A Case Study

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Gustaf Holst; Alexander Gillberg; [2020]
  Nyckelord :Reactive programming; code quality; software readability; code complexity; Reaktiv programmering; kodkvalitet; läsbarhet; kodkomplexitet;

  Sammanfattning : Reaktiv programmering är ett programmeringsparadigm som har utvecklats för att underlätta byggande av händelsedrivna reaktiva applikationer. Dess förespråkare hävdar att det kan leda till ökad kodkvalitet, men få studier har utförts för att underbygga dessa påståenden empiriskt. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidutsläpp vid nybyggnation : Fallstudie på Vallbacks idrottshall

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Madelene Ohls; [2019]
  Nyckelord :miljövarudeklaration; koldioxid; trä; betong; generisk- och specifik data; återplantering;

  Sammanfattning : Då urbaniseringen idag är ett faktum och bostadsbristen är stor är byggandet av nya bostäder ett måste. Under byggprocessen släpps stora mängder koldioxid ut. Detta gäller vid transporter av materialen till byggplatsen men även vid tillverkning av materialen. LÄS MER