Sökning: "neoklassisk teori."

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden neoklassisk teori..

 1. 1. Gränslösa Premier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Casper Bergh; Dragomir Veselinov Petrov; Per Pertoft; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Gränslösa Budpremier Seminariedatum: 17-januari- 2019 Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Casper Bergh, Dragomir Petrov, Per Pertoft Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Budpremie; Gränsöverskridande; Företagsförvärv, Storbritannien, Multiple regression Syfte: Syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader i budpremien mellan inhemska och gränsöverskridande förvärv. Vidare ämnar studien undersöka vad som driver denna potentiella skillnad med hjälp av ytterligare två variabler specifikt för gränsöverskridande förvärv. LÄS MER

 2. 2. Har oansvarigt beteende en starkare påverkan på den finansiella prestationen än ansvarsfullt beteende? : En kvantitativ studie på 567 publika bolag under en elvaårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andrea Averland; Elina Strand; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSI; ESG; miljödimension; social dimension; företagsstyrningsdimension; legitimitetsteorin; slack resources teorin; intressentteorin; riskhanteringsteorin; neoklassisk teori; Tobin´s Q; ROA och ROE.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Har oansvarigt beteende en starkare påverkan på den finansiella prestationen än ansvarsfullt beteende? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Andrea Averland och Elina Strand Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 - Maj Syfte: Det nya begreppet CSI som indikerar på företagens sociala oansvariga beteende diskuteras alltmer frekvent som motpart till begreppet CSR som indikerar på företagens sociala ansvarsfulla beteende. Då det verkar som att CSI har en chockverkande effekt på intressenterna av en omfattning som inte motsvaras ens av stora CSR-ansträngningar, då omfattningen av den chockverkande effekten och dess orsaker ännu till stor del är okända. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation : En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Månsberg; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Irresponsibility CSI ; Financial Performance FP ; Intressentteorin; Neoklassisk teori;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Irresponsibility och Finansiell Prestation - En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Malin Månsberg   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018 – maj   Syfte: Många forskare har undersökt hur företags sociala ansvarstagande (CSR) påverkar den finansiella prestationen (FP). Denna studie riktar istället fokus på den negativa motsvarigheten, Corporate Social Irresponsibility (CSI), som länge varit i skuggan av de positiva effekter som CSR påstås ha på företagens lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. "Idag är ny tid" : En komparativ fallstudie över svenskt och finskt icke-medlemskap i Nato

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Linnea Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Sverige; Finland; NATO; Neoklassisk realism;

  Sammanfattning : Våren 2014 uppvisade Ryssland ett öppet aggressivt beteende när de, med militära medel, annekterade Krim och satte den säkerhetspolitiska balansen i Europa och världen i gungning. Sverige och Finland fann sig helt plötsligt geografiskt nära ett potentiellt hot, och samtidigt utanför Nato. LÄS MER

 5. 5. Växa på bredden eller höjden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Dostan; Carl Gustafsson; Mikael Lättman; [2017]
  Nyckelord :Budpremie; Horisontell; Vertikal; Förvärv; Regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka ifall det finns någon skillnad i budpremie mellan horisontella och vertikala förvärv. Metod: Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ inriktning valts. Studien använder sig av redan tillgänglig data som sedan testats i en multipel regressionsanalys. LÄS MER