Sökning: "neonatal omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden neonatal omvårdnad.

 1. 1. Bemöta föräldrar med pyskisk sjukdom : En fokusgruppsstudie på neonatalavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Forsberg; Marie Fredriksson; Emma Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Focus group; Lack of knowledge; Mental illness; Qualitative study; Uncertainty; Fokusgrupp; Kvalitativ studie; Kunskapsbrist; Osäkerhet; Psykiska ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to identify the child's and family's resources and needs. LÄS MER

 2. 2. Vård av prematura barn med andningsstöd under avveckling : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Andersson; Ida Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :andningsstöd; barnsjuksköterska; neonatal intensivvård; NIDCAP;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurt födda barn kräver ofta andningsstöd i form av Continous Positive Airway Pressure (CPAP) alternativt High Flow Nasal Cannula (HFNC), i Sverige kallad högflödesgrimma. Omvårdnad av barnet under avveckling av andningsstöd kräver specifik kompetens hos barnsjuksköterskorna, vilket innebär att läsa av det individuella barnets signaler, vägleda föräldrarna och anpassa miljön runt barnet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning : en litteraturöversikt om föräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emily Henriksson; Andrea Sörehall; [2018]
  Nyckelord :Experience; Parents; Neonatal; Newborn; Premature; Upplevelse; Föräldrar; Neonatalvård; Nyfödd; Prematur;

  Sammanfattning : Att bli förälder förknippas ofta med en positiv upplevelse. För föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning kan starten på föräldraskapet bli allt annat än förväntad. På en neonatalavdelning vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn och föräldrar ses som en självklar del i vårdteamet. LÄS MER

 4. 4. Nyförlösta mödrars erfarenheter av att få eftervård på den neonatalavdelning där deras sjuka nyfödda barn vårdas : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Birgitta Berglund; Kerstin Jansson; [2018]
  Nyckelord :Mödrar; Eftervård; Erfarenhet; Neonatal;

  Sammanfattning : Målet för eftervården är att den nyblivna modern skall få vara tillsammans med sitt sjuka nyfödda barn och utifrån behov få stöd, råd och omvårdnad av barnmorskan. När det uppstår ett avancerat vårdbehov hos barnet efter förlossningen separeras i dag modern och barnet på de flesta sjukhus i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Mammors upplevelser av det första mötet med sitt barn på intensivvårdsavdelning för nyfödda : En deskriptiv studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Möller Heikkilä; Maja Gunsjö Eriksson; [2018]
  Nyckelord :infants; mothers; neonatal intensive care unit; nursing care; experiences; spädbarn; mammor; intensivvårdsavdelning för nyfödda; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mammor till barn som vårdas på intensivvårdsavdelning för nyfödda upplever ofta stress och oro relaterat till barnens ohälsa, en förlossning de ej varit förberedda på, den avancerade medicinska behandling barnets tillstånd kräver samt att en del av omvårdnaden kring barnet tas ifrån dem. Dessa känslor påverkar deras, och indirekt barnens, hälsa negativt. LÄS MER