Sökning: "neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF.

 1. 1. Djurassisterad intervention för barn med autism och ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefin Hammarberg; Sara Hjortsberg; [2023]
  Nyckelord :djur som intervention; djurassisterade interventioner; barn; unga; social delaktighet; arbetsterapi; sociala funktioner; sociala förmågor;

  Sammanfattning : Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning [NPF] har en nedsatt kognitiv förmåga som påverkar det sociala samspelet med andra. Genom stödinsatser kan sociala färdigheter utvecklas och bidra till social delaktighet. En stödinsats kan vara intervention med djur. LÄS MER

 2. 2. ”DÅ KÄNNER SIG ELEVEN LYCKAD NÄR HEN GÅR HEM FÖR DAGEN” : Fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sträng; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; samverkan; tydlighet; ADHD; AST;

  Sammanfattning : Skolverket skriver att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, skolan och fritidshemmet och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd. Samtidigt tyder forskning på att lärare i skolan upplever tidsbrist som ett hinder för detta samarbete och att stödet från kollegorna är det avgörande för att påverka elevernas lärande. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledning för studenter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom högre utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Helen Andersson; Caroline Hoversjö; [2022]
  Nyckelord :adhd; autism; individuell vägledning; npf;

  Sammanfattning : Antalet studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) har ökat de senaste åren. Det innebär att studie- och yrkesvägledare inom universitet och högskolor i allt större utsträckning möter dessa studenter. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares uppfattning om undervisning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Karolina Palonek; Caroline Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; NPF; Neuropsykiatriskfunktionsnedsättning; Skola; Idrott; Lärare; Inkludering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med elever samt elevgrupper med NPF i den ordinarie undervisningen och hur detta fungerar i praktiken. De centrala frågorna är: hur arbetar idrottslärare med elever med NPF? och hur upplever idrottslärare att arbetet med elever med NPF i ordinarie undervisningsgrupper fungerar i praktiken?  Metod Med utgångspunkt från frågeställningen utgick studien från ett kvalitativt tillvägagångsätt där intervjuer gjordes på sex stycken idrottslärare från grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Lärares extra anpassningar i Hem- och konsumentkunskap för elever med neuropsykriatisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Ulla Enqvist; Jennie Frost; [2022]
  Nyckelord :neuropsykriatisk funktionsnedsättning; NPF; Hem- och konsumentkunskap; HKK; Extra anpassningar;

  Sammanfattning : Background By law, extra adaptions must be made for students who are at risk of not achieving the knowledge requirements within the framework of regular teaching. Students with neuropsychiatric disabilities may have learning difficulties as well as social and emotional difficulties, which can make it more difficult in groupwork. LÄS MER