Sökning: "neuropsykiatrisk funktionsvariation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden neuropsykiatrisk funktionsvariation.

 1. 1. Inkludering för mig är inte att alla ska sitta under samma tak i samma rum : En uppsats om lärares utmaningar och förutsättningar för att inkludera elever med ADHD och autism i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Berglund; Josef Svalbring; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsvariation; ordinarie undervisning; skola; lärares perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den hjärnvänliga utbildningen : Kognition, neuropsykiatrisk funktionsvariation och faktorer för skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nils Holm; [2018]
  Nyckelord :adhd; exekutiva funktioner; känsla av sammanhang; motivation; själv- reglering; skolprestationer; språkstörning;

  Sammanfattning : Idag är avklarad gymnasieutbildning en grundförutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utan utbildning är risken stor för utanförskap och långvarig arbetslöshet, speciellt för de med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. LÄS MER

 3. 3. Omfattande utebliven skolnärvaro : Föräldrarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Johanna Iivari; [2018]
  Nyckelord :Omfattande skolfrånvaro; riskfaktorer; hemmasittare; skolans roll; stödåtgärder;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas 20 000 barn ha omfattande ogiltig frånvaro, varav 1700 har en sammanhängande frånvaro om en månad eller längre. Föreliggande studie presenterar en enkätundersökning till föräldrar vars barn har eller har haft hög frånvaro. LÄS MER

 4. 4. Relationellt ledarskap i boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Martin Ericson; Åsa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Relational leadership; Work groups; Team; Boendestöd; Boendestödjare; Neuropsykiatrisk funktionsvariation; Relationellt ledarskap; Grupp;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ledarskapets betydelse för arbetsgrupper inom fältet boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation, med fokus på det relationella ledarskapet och utifrån en socialkonstruktivistisk teori. Varför och hur ledare får komplexa verksamheter att fungera väl och med god kvalitet, för både brukare och personal, är frågor som legat till grund för arbetet. LÄS MER

 5. 5. Den osynliggjorda kampen: Röster om aktivism och motstånd bland personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nea Glad; [2016]
  Nyckelord :aktivism; resistance; intellectual functional diversity; neuropsychiatric functional diversity; representation; disability; motstånd; intellektuell funktionsvariation; neuropsykiatrisk funktionsvariation; funktionsnedsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on interviews with people with intellectual and neuropsychiatric functional diversity. The aim was to examine how people with intellectual and neuropsychiatric functional diversity pursue resistance and activism and construct their position within the activism. LÄS MER