Sökning: "neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 1. 1. Vuxnas upplevelser av att leva med ADHD : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sebastian Eklund; Ashraf Saleh; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Attitudes; Diagnosis; Experiences; ADHD; Attityder; Diagnos; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) tillhör gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en diagnos som kan påverka individens liv på olika sätt och orsaka såväl fysiska, psykiska och sociala problem.ADHD är en vanlig diagnos som sjuksköterskor stöter på i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 3. 3. ‘’Vem planerar ni för? Planera alltid för den som har svårast’’ : Fritidslärares uppfattningar och vad de upplever betydelsefullt med elever som har diagnoser inom npf i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annicka Melin; Frida Tägt; [2022]
  Nyckelord :Elever med npf; fritidshem; fritidslärare; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Elever har rätt till en utifrån sina behov anpassad verksamhet. Idag är fritidshemmet lite beforskat, vilket gör att hur arbetet med elever inom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ser ut i fritidshemmet är ganska outforskat. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning för studenter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom högre utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Helen Andersson; Caroline Hoversjö; [2022]
  Nyckelord :adhd; autism; individuell vägledning; npf;

  Sammanfattning : Antalet studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) har ökat de senaste åren. Det innebär att studie- och yrkesvägledare inom universitet och högskolor i allt större utsträckning möter dessa studenter. LÄS MER

 5. 5. "Det ser bra ut på pappret, men funkar inte i praktiken" : En kvalitativ studie om samverkan kring barn och unga med NPF

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emmy Jakobsson; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :barriers; child and youth psychiatry; collaboration; conditions; cooperate; neurodevelopmental disorders; school; social services; barn- och ungdomspsykiatrin; förutsättningar; hinder; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : Diagnostiseringen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ökat de senaste åren. Samtidigt visar forskning att barn och unga med NPF löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa och utsatthet i samhället. LÄS MER