Sökning: "neurovetenskapligt perspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden neurovetenskapligt perspektiv.

 1. 1. Ett neurovetenskapligt perspektiv på inlärning inom de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Lindström; Erik Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; inlärning; interaktion; neurovetenskap; meningsfullhet; metoder; verklighetsförankring;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att besvara frågeställningen: vad säger neurovetenskaplig forskning om inlärningsmetoder i relation till de samhällsorienterande ämnena? Kunskapsöversikten vänder sig till lärarstudenter och verksamma inom skolväsendet. Den ska kunna bidra till att skapa fler perspektiv gentemot inlärning, och medverka till undervisningsmetoder som kan formas ur ett neurovetenskapligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Grupper och Grupprestationer ur ett Neurovetenskapligt Perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Victoria Jaconelli; [2018]
  Nyckelord :grupper; grupprestationer; teamwork; EEG; fMRI; neurodynamisk organisering;

  Sammanfattning : Grupper och grupprestationer har studerats länge utifrån olika perspektiv och discipliner, vilket har gett upphov till ett flertal teorier och förklaringsmodeller som innefattar olika tillvägagångssätt för hur grupper kan studeras. I denna uppsats förklaras begreppen grupper, grupprocesser och grupprestationer utifrån olika perspektiv och discipliner innan ett neurovetenskapligt perspektiv på grupper och grupprestationer antas. LÄS MER

 3. 3. Kampen om hjärntronen : – en undersökning av elevers koncentrationsförmåga ur ett neurovetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Terese Kraft; [2017]
  Nyckelord :koncentration; uppmärksamhet; minne; motivation; neurodidaktik; neurovetenskap;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har gymnasieelevers uppfattning om sin egen koncentrationsförmåga undersökts liksom vilka faktorer de upplever främjar/hämmar denna förmåga. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i den neurovetenskapliga forskningen och undersöker om elevernas uppfattningar har några möjliga förklaringar och överensstämmelser med denna relativt nya forskning. LÄS MER

 4. 4. Det inre dramat på den yttre scenen. : En studie om Dramapedagogik och Neurolingvistisk Programmering i kombination, med avsikt att bryta begränsande mönster.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annacarin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Drama in education DP ; Neurolinguistic programming NLP ; linguistics; experience-based learning; neuroscience; limiting patterns; personal development; dramapedagogik; pedagogik; neurolingvistisk programmering NLP ; lingvistik; upplevelsebaserad lärande; neurovetenskap; begränsande mönster;

  Sammanfattning : This paper is a qualitative, theory-based study with a phenomenological, hermeneutic approach and a didactic perspective. The aim of this study is to examine three educators experience of using both Drama in education (DP) and Neurolinguistic programming (NLP) in conjunction with each other, with the aim of changing limiting patterns in individuals and groups. LÄS MER

 5. 5. Freuds drömteori ur ett neurovetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jennica Ehn; [2009]
  Nyckelord :Neuropsykoanalys; drömteorier; Sigmund Freud; neurovetenskap;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt jämför Sigmund Freuds drömteori med befintliga neurovetenskapliga forskningsfynd om drömmar för att finna likheter eller avvikelser dem emellan. Neuropsykoanalys är en tvärvetenskap som avser studera psykologiska fenomen med hjälp av neurovetenskaplig forskning och psykoanalytiska teorier. LÄS MER