Sökning: "neutralitet"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet neutralitet.

 1. 1. Neutralitet eller objektivitet? En kvalitativ undersökning av förutsättningarna för ett enande av kvinnorörelserna i Kosovo och Serbien i syfte att påverka fredsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fortesa Hajdini; [2021-04-19]
  Nyckelord :Othering; Women’s Rights Movement; Cooperation; Kosovo; Serbia;

  Sammanfattning : This study intends to examine the conditions for a unification of women's movements in Kosovo and Serbia. This is done on the basis of theories about the unification of women's movements and ‘othering’, where the possibilities for this to happen between the countries are analyzed. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 3. 3. En neutral skola : En kunskapsöversikt om hur lärares politiska åsikter påverkar samhällskunskapsunervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Agnes Alm; [2021]
  Nyckelord :Lärare; politik; neutralitet; opartisk; gymnasiet.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är baserad på frågeställningen: På vilket sätt kan lärares politiska åsikter påverka samhällskunskapsundervisningen? I texten presenteras en bakgrund till ämnet samt några uppmärksammade fall. Metodkapitlet beskriver informationssökningsprocessen samt materialet som har använts under arbetets gång. LÄS MER

 4. 4. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln och koncernbidragsspärren : En utvärdering av de nya justerade bestämmelsernas effekt på koncerners resultatutjämningsmöjlighet ur ett neutralitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alicia Lihammar; [2021]
  Nyckelord :Generella ränteavdragsbegränsningsregeln;

  Sammanfattning : Den första januari 2021 trädde nya skatteregler i kraft avseende utökade underskottsavdrag. De nya skattereglerna kallas i uppsatsen för de nya justerade bestämmelserna och implementerades i syfte att åtgärda den neutralitetsbrist som uppstod för underskottsbolag i koncerner till följd av de tidigare bestämmelserna. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär neutralitet i den svenska icke-konfessionella religionsundervisningen i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Embla Asklöf; [2021]
  Nyckelord :Icke-konfessionell; neutralitet; religion; religionsundervisning; sekularitet;

  Sammanfattning :   Denna kunskapsöversikt behandlar neutralitet i religionsundervisningen i Sverige idag. Syftet med arbetet är att undersöka vad forskningen säger om lärares neutralitet i den icke-konfessionella religionsundervisningen idag, samt hur den svenska samhällsdiskursen kring religion och sekularitet påverkar religionsklassrummet. LÄS MER