Sökning: "neutralitetsprincipen"

Visar resultat 16 - 20 av 42 uppsatser innehållade ordet neutralitetsprincipen.

 1. 16. Neutralitetsprincipens inverkan på beskattning av fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Allmän rättslära; Fåmansföretag; Neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna om beskattning av fåmansföretag introducerades i samband med skattereformen 1990/91. Sverige fick då en dual skattemodell, och för att inte ägarna till aktiebolag skulle få orimliga skatteförmåner bestämdes att dessa skulle omfattas av vissa särskilda bestämmelser. LÄS MER

 2. 17. Beskattning av ideella föreningar - en principfråga? - En kritisk analys av beskattning av finansierande second hand-försäljning utifrån neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonna Olofsson; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; ideell förening; neutralitetsprincipen; second hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden it’s common that public benefit non-profit associations are partly financed by selling donated goods second hand. These organisations are in principle tax-exempted but their economic activity has in recent years been subjected to income- and value-added tax. LÄS MER

 3. 18. Kvittningsrätten inom fållan : En analys av reglernas förenlighet med den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Martin Andersson; Andreas Malm; [2015]
  Nyckelord :Set-off right; stock fold; quotas; carry forward rule; intra-group set off rule; Supreme Administrative Court 2013 ref. 52; the principle of fiscal neutrality; Kvittningsrätten; fållan; kvotering; sparanderegel; koncernkvittningsregeln; HFD 2013 ref. 52; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2013 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslut i ett mål gällande kvittningsrätten för kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter. Frågan som be-handlades i målet var om aktiebolaget hade rätt att kvitta sina kapitalförluster mot kapital-vinsterna som uppkommit i den utländska delägarbeskattade juridiska personen. LÄS MER

 4. 19. Sverige & Baltikum - En fallstudie i säkerhetspolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Elthammar; Joakim Henningson; [2014]
  Nyckelord :säkerhetspolitik; Baltikum; Neutralitetsprincip; svensk utrikespolitik; rational choice; socialkonstruktivism; EU; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under det kalla kriget var Sverige etablerad med en tydlig säkerhetspolitisk ställning med neutralitetsprincipen som största verktyg för bevarandet av fred, både nationellt och i Nordeuropa, då bipoläritet bestod mellan två stormakter. I samband med Sovjetunionen fall utmärkte sig Sverige som en aktiv aktör i Baltikums frigörelseprocess åren 1991-1994. LÄS MER

 5. 20. Aggressiv skatteplanering - Internationell avdragsproblematik utifrån ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Andreasson; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatteplanering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De grundläggande principerna inom det svenska beskattningssystemet påverkas negativt när en tillämpning av två länders skattebestämmelser ger upphov till kringgåendemöjligheter. Uppsatsen syftar till att med rättsdogmatisk metod utreda svensk hantering avseende gränsöverskridande förflyttning av beskattningsunderlag, med fokus på avdragsbestämmelser. LÄS MER