Sökning: "neutralitetsprincipen"

Visar resultat 21 - 25 av 42 uppsatser innehållade ordet neutralitetsprincipen.

 1. 21. Ideella idrottsföreningars skattskyldighet till mervärdesskatt - och vilka förädringar medför prop. 2012/13:124?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linnea Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :ideell förening; idrottsförening; mervärdesskatt; moms; beskattningsbar person; prop. 2012 13:124; fördragsbrott; mervärdesskattedirektivet; mervärdesskattalag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Europeiska kommissionen anser att den svenska rätten inte överensstämmer med EU-rätten vad gäller begreppet beskattningsbar person och att det inte är förenligt att inte betrakta ideella föreningars verksamhet som en del av mervärdesskattesystemets såsom det sker i den svenska lagen. Begreppet beskattningsbar person kommer att införas i den svenska lagstiftningen från och med den 1 juli 2013 med anledning av prop. LÄS MER

 2. 22. Mervärdesskattedirektivets implementering : Nationellt handlingsutrymme gällande bestämmelserna om mervärdesskattegrupper och reducerade mervärdesskattesatser?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Lisa Andersson; [2013]
  Nyckelord :EU Law; valued added tax; the VAT Directive; harmonisation; implementation; legal principles; Principle of neutrality; VAT group; reduced rates; failure to fulfil an obligation under the VAT-Directive; EU-rätt; mervärdesskatteskatt; mervärdesskattedirektivet; harmonisering; implementering; rättsprinciper; neutralitetsprincipen; mervärdesskattegrupp; reducerade skattesatser; fördragsbrott;

  Sammanfattning : En medlemsstat inom Europeiska Unionen (EU) ska anpassa de nationella bestämmelserna för att möta de EU-rättsliga bestämmelserna. Ett exempel på en sådan reglering är mervärdesskatten. Syftet med regleringen av mervärdesskatten har varit att skapa och stimulera en inre marknad inom EU, utan skillnader mellan medlemsländerna. LÄS MER

 3. 23. En studie av begreppet samma eller likartad verksamhet : Ur ett neutralitetsperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Frida Torstensson; [2012]
  Nyckelord :Företagsbeskattning; fåmansföretag; beskattning av delägare i fåmansföretag; 3:12-reglerna; kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet; neutralitet; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : För att förhindra att delägare i fåmansföretag utnyttjar det faktum att de har den reella bestämmanderätten har 3:12-reglerna utformats. Reglernas syfte är att neutralisera be-skattningen mellan delägare i fåmansföretag och delägare i andra bolag. LÄS MER

 4. 24. Mervärdesskatteplikt för tjänster tillhandahållna av privatpersoner via sociala nätverk - en analys ur neutralitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Giuliano Heiven; [2012]
  Nyckelord :Mervärdesskatterätt; neutralitetsprincipen; collaborative consumption; gränsbeloppet; ekonomisk verksamhet; beskattningsbar person; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda om det med härledning till EU-rätten och EUD:s rättspraxis kan utrönas en gränsdragning för när en privatperson till-handahåller tjänster kan anses göra detta i egenskap av en beskattningsbar person och följaktligen faller transaktionen under mervärdesskatterättens tillämpnings-område. Utredningens analytiska utgångspunkt utgår från det ekonomiska sam-lingsbegreppet collaborative consumption. LÄS MER

 5. 25. Andelsöverlåtelser & 3:25 ML : - en mervärdesskatterättslig uppsats med en inblick i neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Andersson; [2011]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; andelsöverlåtelser; SKF-domen;

  Sammanfattning : Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som utgår vid all yrkesmässig omsättning av varor och tjänster i Sverige. Mervärdesskatten styrs av den så kallade neutralitetsprincipen. Principen innebär i stort att mervärdeskatten inte ska påverka vare sig en enskild individs val till konsumtion eller ett företags utformning. LÄS MER