Sökning: "new payment system"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden new payment system.

 1. 1. Betaltjänster i Sverige : En kvalitativ studie om hur svenska FinTech- företags utveckling förhåller sig till traditionella banker och marknaden för betaltjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Bengu Erdal; Karolina Kadluczka; [2022]
  Nyckelord :FinTech; traditionella banker; digitalisering; finansiell stabilitet; finansiell system; framgångsfaktorer; utmaningar; relation;

  Sammanfattning : There is a shift in the way financial services are provided in relation to alternative payment methods, with FinTech being a significant factor in this trend. This trend continues to grow in popularity, which is why FinTech has become such an important part of the payments market. LÄS MER

 2. 2. Performance of Digital Currency and Improvements : An analysis of current implementations and the future of digital currency

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Currency; Bitcoin; Ethereum; Tether; Central Bank Digital Currency; Cryptocurrency; Digital Currency; Efficiency; Scalability; Usability; Security; Stability; Improvements; Valuta; Bitcoin; Ethereum; Tether; Centralbanks digital valuta; Kryptovaluta; Digital valuta; Effektivitet; Skalbarhet; Användbarhet; Säkerhet; Stabilitet; Förbättringar;

  Sammanfattning : Currency has changed a lot, and the introduction of the Internet sped up the evolution of the currency. Digital currency introduced many benefits compared to physical currencies. Ideas such as cryptocurrencies work as an option for other means of payment. LÄS MER

 3. 3. User Experience of Shipping in the Online Second-Hand Market : Bridging the Gap Between B2C and C2C

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Nyström; [2022]
  Nyckelord :Interaction design; e-commerce; sustainability; environment; freight; delivery; C2C; second-hand;

  Sammanfattning : The user experience of online shopping for clothes vastly differs if the purchase is from a person (C2C) or from a company (B2C). B2C shopping features highly automated systems that make for smooth experiences for payment and shipping. LÄS MER

 4. 4. Om betalningen stannar

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tove Steinholz; Johanna Burholt; [2022]
  Nyckelord :Risk Management; payment services; reduced cash management; preparedness; Riskhantering; betaltjänster; kontantavveckling; beredskap;

  Sammanfattning : Betalsystemet är en av de viktigaste delarna vi har i den finansiella infrastrukturen, störningar i systemet skulle snabbt kunna leda till allvarliga konsekvenser för både individen, företagen och samhället i stort. Syftet med studien är att ge inblick i hur beredskapen ser ut idag, att hantera dessa störningar. LÄS MER

 5. 5. Blockchains, smart contracts, and stablecoins as a global payment system : The rise of web 3.0

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Leo Bergquist Mcneil; [2022]
  Nyckelord :Blockchain technology; smart contracts; stablecoins; custodial stablecoins; non- custodial stablecoins; web 3.0; decentralized finance; decentralized networks;

  Sammanfattning : Blockchains, smart contracts and cryptocurrencies are reaching further global adoption each day and are becoming more prominent to be the foundation for a new technological era and to be used in transactions globally. The technology has strong coherent properties, including a high level of security, decentralization, and its use of smart contracts to obviate intermediaries. LÄS MER