Sökning: "newly arrived immigrants"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden newly arrived immigrants.

 1. 1. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 2. 2. Att vara nyanländ i den svenska skolan : En narrativ analys om elevers konstruerande av identiteter på språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Larsen; Louise Linman; [2019]
  Nyckelord :newly arrived students; introductory programme; narrative; analysis; narrative analysis; identity; integration; language; swedish; community; Sweden; mother tongue; story; conception; imagination; nyanlända elever; språkintroduktion; narrativ; analys; identitet; integration; språk; svenska; gemenskap; Sverige; modersmål; berättelse; föreställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om integrationsproblematiken för nyanlända ungdomar på språkintroduktion i Sverige. Kvalitativa intervjuer med en narrativ utgångspunkt användes som metod för datainsamling, där fem stycken nyanlända elever på språkintroduktion intervjuades. LÄS MER

 3. 3. (RE)ASSEMBLING INTEGRATION : Swedish for Truck Drivers as a Context for Integrating

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kayla Van Cleave; [2019]
  Nyckelord :integration; actor-network theory; driver-car; community of practice;

  Sammanfattning : ‘Integration’ is often referred to in Swedish policy documents and analyzed by measures of effectivity and structural adjustment, assuming acculturation and essentialization of populations. This thesis explores how integration is practiced and defined within the context of professional adult education for newly arrived immigrants. LÄS MER

 4. 4. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 5. 5. German labour market outcomes of cohorts of immigrants over time : A forecast of the employment of recent cohorts based on earlier newcomers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Estelle Ottou; [2019]
  Nyckelord :Cohort effects; out-of-sample; employment; forecast; linear probability model; immigration; Germany; migrant;

  Sammanfattning : It has been noticed that throughout the years, immigrant’s skills, knowledge, and experience have declined. In fact, researchers have noticed the presence of cohort effects, where there are differences in quality and skills across the immigrants. LÄS MER