Sökning: "newly arrived students in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden newly arrived students in Sweden.

 1. 1. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 2. 2. Tense and Aspect in the English Language : A study about newly arrived students with Arabic as their mother tongue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Alexandra Sabra; [2020]
  Nyckelord :Arabic; English; structure; tense; grammar; interference; transfer;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how newly arrived Arabic speaking students use tense and aspect in the English language and to find out whether their native language affects their learning. The study is based on both qualitative and quantitative methods where the focus is on different texts written by students. LÄS MER

 3. 3. SKOLSKÖTERSKANS HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE MED FOKUS PÅ NYANLÄNDA ELEVER

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maike Herrmann; Hosai Haleemi; [2020]
  Nyckelord :elevhälsan; skolsköterska; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Haleemi H. och Herrmann M. Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på nyanlända elever. En intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla- inkludering eller exkludering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Perlborn; [2020]
  Nyckelord :inclusion; Exclusion; Newly arrived students;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tre olika skolor inom samma utbildningsområde tar emot och utbildar nyanlända elever för att på så sätt synliggöra de bidragande faktorerna, och hindren, för ett lyckat inkluderingsarbete.Tidigare forskning i ämnet tyder på att det skiljer sig mycket åt mellan skolorna i Sverige vad gäller mottagning och inkludering av nyanlända elever. LÄS MER

 5. 5. Skippa språket, börja simma! : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenheter i simundervisning med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Svensson; Joan Palacios Catasus; [2020]
  Nyckelord :Swimming Methods; Newly arrived pupils; Physical Education and Health; Framework Theory; Habitus; SImningsdidaktik; Nyanlända elever; Idrott och hälsa; Ramfaktorsteori; Habitus;

  Sammanfattning : Sweden have strong cultural connections to water as well as movement inorby.These cultural connections also display in the mandatory school curriculum in physical education and health with a demand to swim 200 meters, of which 50 must be backstroke. LÄS MER