Sökning: "newly arrived students in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden newly arrived students in Sweden.

 1. 1. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elever och idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integration; newly arrived; physical education; refugee; student;

  Sammanfattning : Refugees have been migrating to Sweden over the past decade. Integrating newly arrived students is therefore a highly relevant topic for the Swedish schools. This research overview presents different sources concerning teaching physical education to newly arrived students. LÄS MER

 3. 3. Tense and Aspect in the English Language : A study about newly arrived students with Arabic as their mother tongue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Alexandra Sabra; [2020]
  Nyckelord :Arabic; English; structure; tense; grammar; interference; transfer;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how newly arrived Arabic speaking students use tense and aspect in the English language and to find out whether their native language affects their learning. The study is based on both qualitative and quantitative methods where the focus is on different texts written by students. LÄS MER

 4. 4. Skippa språket, börja simma! : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenheter i simundervisning med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Svensson; Joan Palacios Catasus; [2020]
  Nyckelord :Swimming Methods; Newly arrived pupils; Physical Education and Health; Framework Theory; Habitus; SImningsdidaktik; Nyanlända elever; Idrott och hälsa; Ramfaktorsteori; Habitus;

  Sammanfattning : Sweden have strong cultural connections to water as well as movement inorby.These cultural connections also display in the mandatory school curriculum in physical education and health with a demand to swim 200 meters, of which 50 must be backstroke. LÄS MER

 5. 5. Hur undervisar man en nyanländ elev i den svenska skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rayan Khalil; [2020]
  Nyckelord :Förberedelseklass; Nyanlända elever; Ordinarie klass; Inkludering;

  Sammanfattning : På senare år har invandringen ökat till Sverige. Detta har inneburit samtidigt att de svenska skolorna har tagit emot nya elever från utlandet. Syftet med denna kunskapsöversikt är att titta på vad hur man undervisar en nyanländ elev i den svenska skolan. LÄS MER