Sökning: "next-of kin"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden next-of kin.

 1. 1. Vuxna Närståendes behov av stöd vid palliativ vård på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadin Charif; Amina Isse; [2019-08-16]
  Nyckelord :End-of-life care; experience; family members; hospital; next-of kin; palliative care and perception;

  Sammanfattning : Introduktion Närstående utgör en central del i den palliativa vården, där en individ med en obotlig sjukdom oftast har en stor inverkan på de närståendes hälsa och vice versa. Dock är det vanligt att närstående huvudsakligen betraktas som patientens stödsystem snarare än individer med egna behov av stöd, vilket kan leda till att utrymme inte ges till den egna sorgeprocessen. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse av att förlora en anhörig i suicid : En kvalitativ litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jessica Sjölie; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :bereaved; experience; grief; relatives; suicide;

  Sammanfattning : Background: Suicide is a common cause of death and mental illness is the main reason why someone decides to end their life. Many family members are left in sorrow after these dramatic changes. Research shows that people who have lost a relative in suicide are more likely to become depressed. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ information inför cancerkirurgi : - Patienters erfarenheter- En kvalitativ deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; colo-rectal cancer; patient´s needs of preoperative information.; Personcentrerad vård; kolorektal-kirurgi; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför ett kirurgiskt ingrepp erhålls information kring pre/intra/post – operativa rutiner. Det är inte helt klarlagt hur patienter uppfattar och kan ta till sig denna information. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av preoperativ information inför kolo-rektal cancer kirurgi. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annica Ekstubbe; Ingrid Sandstedt; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplats; Erfarenhet; Omvårdnad; Professionell attityd; Sexuella trakasserier; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar nära sina patienter och förväntas ha en bra relation med dem för att kunna ge en god omvårdnad. När sjuksköterskan utsätts för sexuella trakasserier kan omvårdnaden av patienterna påverkas negativt. Sexuella trakasserier förekommer i flera olika former: verbalt, icke-verbalt, fysiskt och visuellt. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelse av att vårda anhöriga i hemmet vid palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Phyllis Mbuthia; Shewa Kebede; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Family members; Home care; Next-of-kin; Palliative care; Anhörig; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nuförtiden har det blivit mer vanligt att patienter som lider av obotliga sjukdomar vill vårdas och dö i hemmet vid palliativt skede. Trots insatser från hälso- och sjukvården spelar närstående ofta en avgörande roll i vården. Närstående tar ofta på sig rollen som vårdare för att uppfylla den sjukes önskan. LÄS MER