Sökning: "nian"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade ordet nian.

 1. 11. "Allting var nytt för mig" : Fyra flickor berättar om sin tid som nyanlända elever i den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Annika Karlsson Ströberg; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: Livsberättelser; semistrukturerade intervjuer; nyanlända elever; förberedelseklass; identitet; andraspråksutveckling; stöttning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva några enskilda elevers erfarenheter och upplevelse av att vara nyanländ elev mot en allmän bakgrund om nyanlända elever och skolans mottagande av dem. Dessutom ges en teoretisk bakgrund om identitet och språk utifrån socialkonstruktionistisk och sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 12. ”Bra betyg och bra jobb, inget annat” : En jämförande studie om motivation i ämnet Engelska mellan praktiskt och teoretiskt gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Rougui Nian; Sofia Arvidsson; [2011]
  Nyckelord :Elevperspektiv; engelska; enkätstudie; jämförande analys; lärarens roll motivation; studiemotivation.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer det är som påverkar elevers motivation i ämnet Engelska. Examensarbetet behandlar om det finns eventuella skillnader, och i så fall vilka, beträffande motivation på teoretiskt gymnasieprogram respektive praktiskt gymnasieprogram. LÄS MER

 3. 13. Föräldrarnas syn på ungdomars minskande alkoholdrickande – En kvalitativ studie i Öckerö kommun

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Börjesson; [2010-08-11]
  Nyckelord :Ungdomar; alkohol; föräldrar;

  Sammanfattning : Jag har i denna kvalitativa uppsats studerat föräldrars inställning till ungdomars minskade alkoholkonsumtion i Öckerö kommun. Öckerö kommuns drogvaneundersökningar, som görs på den enda kommunala högstadieskolan, visar på att de ungdomar som inte druckit alkohol har ökat med 70 procent från år 2003. LÄS MER

 4. 14. Språklig medvetenhet hos högstadieelever i franska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ellinor Frisk; [2010]
  Nyckelord :franska; grammatik; grammatikundervisning; språklig medvetenhet; språkstrategier; språkkänsla; regelförklaring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken årskurs det är lämpligt att börja ge elever med franska som B-språk en grammatikundervisning byggd på regelförklaringar. Undersökningen är inspirerad av det svenska projektet STRIMS – Strategier vid inlärning av moderna språk, och metoden för att ta reda på frågeställningen är hämtad härifrån. LÄS MER

 5. 15. Ett rum för skapande - en studie av högstadieelevers musikskapande i skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Therese Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Kvalitativ metod; kreativitet; kreativ process; musikskapande; social miljö; Creativity; creative process; music creation; qualitative method; social environment; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: The creative room - highschool students creating music at school. I have studied a class in ninth grade that had as a task in school to compose their own music. Beside observing the entire class I have followed four students during their music creation process. LÄS MER