Sökning: "nian"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade ordet nian.

 1. 6. Evaluation of traffic safety model for school transport in the municipality of Norrköping

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Anna Hollertz; Johanna Wahlman; [2013]
  Nyckelord :Samhällets logistik; Johanna Wahlman; Anna Hollertz; Trafiksäkerhet; modell för trafiksäkerhetsbeömning; Norrköpings kommun; Trafikverket; skolskjuts;

  Sammanfattning : Klockan slår åtta och alla elever förväntas vara på plats i skolan, men hur de har tagit sig dit och vilket arbete som ligger bakom det är det få som har full insyn i. På skolor i centrala stadsdelar har majoriteten av barnen säkerligen tagit sig dit på cykel eller till fots medan landsbygdsskolornas elever i betydligt större utsträckning skjutsas till skolan med buss eller taxi. LÄS MER

 2. 7. Likabehandling i teorin. En intersektionell analys av två skolors likabehandlingsplaner.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :sara vernersson; amanda rönnerhag; [2012]
  Nyckelord :Likabehandlingsplan; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Som metod används dokumentanalys vilken ofta används för att undersöka skolans olika styrdokument.Undersökningen utgår från innehållnivå, ideologisk nivå samt intern- och extern verksamhetsnivå vilka är fyraav dokumentanalysens sex nivåer. LÄS MER

 3. 8. An automated test framework for hard real-time communication systems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nian Tang; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As there are a plenty of new real-time communication network technologies popping up today, manual testing for the performance of these technologies becomes increasing time consuming and costly. In this paper, we designed and implemented an automated test framework with software and hardware modules which can be applied to different real-time communication technologies. LÄS MER

 4. 9. Det måste ju fungera i klassrummet också - om läs- och skrivsvårigheter på högstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ulrika Sachs; [2012]
  Nyckelord :Alternativa lärverktyg; dyslexi; elever i behov av stöd; individuell anpassning; läs- och skrivsvårigheter; Rydaholmsmetoden; specialpedagog; Wittingmetoden;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka didaktiska val och kompensation kring elever på högstadiet med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag ville skapa mig en bild av hur det fungerar ute i skolan idag då 20 % som slutar nian inte har tillägnat sig funktionellt tillräckligt goda läs- och skrivfärdigheter. LÄS MER

 5. 10. Sär skrivning och andra coola skrivningar bland dom i Nian : En jämförande undersökning av svenska och finlandssvenska elevers skrivande i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Johanna Nikula Harrysson; [2012]
  Nyckelord :Särskrivning; versaler; gemener; lånord; de dem dom; niondeklassare;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur väl svenska och finlandssvenska niondeklassare hanterar utvalda svenska skrivregler och det svenska skriftspråket. Vidare undersöks huruvida det finns olikheter länderna emellan, samt mellan kön. LÄS MER