Sökning: "nischad marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden nischad marknadsföring.

 1. 1. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 2. 2. Vad skapar värde i en digital affärsmodell? : En fallstudie på ett start-up bolag i Stockholm

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Karl Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalt värde; Digitalisering; Start-up; Digital Affärsmodell; Kundnytta; High-Tech marknadsföring.;

  Sammanfattning : Den personliga integriteten på internet har de senaste decennierna växt fram till att bli en existensiell fråga för många privatpersoner. För att värna om EU medborgarnas integritet och det fria flödet av information upprättade EU, The General Data Protection Regulation (GDPR) 2018. LÄS MER

 3. 3. David vs. Goliath : En kvalitativ studie om hur mikroföretag kan använda sökmotorer i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johannes Henriksson; Adam Ågehäll; [2019]
  Nyckelord :Search engine marketing; SEO; PPC; Google; micro enterprises; search engines; social medias; brands.; Sökmotormarknadsföring; SEO; PPC; Google; mikroföretag; sökmotorer; sociala medier; varumärken.;

  Sammanfattning : Titel:                                  David vs. Goliath Författare:                        Henriksson, Johannes & Ågehäll, Adam Institution:                        Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program:                           Ekonomprogrammet inriktning Marknadsföring Kurs:                                 Företagsekonomi III – Marknadsföring, Examensarbete, 15hp Handledare:                      Leif Rytting Examinator:                      Kaisa Lund   Syfte:                                 Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida mikroföretag kan skapa marknadsfördelar av att implementera Search Engine Marketing. LÄS MER

 4. 4.  Reflektioner från en marknadsledare :  En studie i implementeringen av miljökoncept hos en av Sveriges giganter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Daniel Johansson; Jim Stiborg; [2009]
  Nyckelord :Corporate governance; Code of Conduct; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability; Green marketing; Stakeholders; Bolagsstyrning; Uppförandekoder; Corporate Social Responsibility CSR ; Hållbar utveckling; Grön marknadsföring; Intressenter;

  Sammanfattning : Integration av hållbar utveckling i företags strategier har lett till att bolagens styrning idag ställs inför nya typer av problem och möjligheter. Den ökade miljömedvetenheten bland kund och konsument skapar nya möjligheter för företag att omprofilera sig eller att förstärka ett redan existerande hållbara arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av en nischad produkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Salzmann; [2008]
  Nyckelord :Reklam; nisch; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Teoretiska perspektiv: Jag har valt att använda mig av The Self, Opinionsledare, POP och Överkonsumtion för att förstå köparna av nischade produkter Empiri: En semistrukturerad intervjuguide utarbetades för att göra djupgående intervjer med sex stycken köpare av Sonim XP1. För att hitta respondenter fick jag ta del av e-mailadresser till Sonim Technologies kunder, utifrån dessa e-mailade jag förfrågningar om att få intervjua dem. LÄS MER