Sökning: "nischad marknadsföring"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden nischad marknadsföring.

 1. 1. David vs. Goliath : En kvalitativ studie om hur mikroföretag kan använda sökmotorer i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johannes Henriksson; Adam Ågehäll; [2019]
  Nyckelord :Search engine marketing; SEO; PPC; Google; micro enterprises; search engines; social medias; brands.; Sökmotormarknadsföring; SEO; PPC; Google; mikroföretag; sökmotorer; sociala medier; varumärken.;

  Sammanfattning : Titel:                                  David vs. Goliath Författare:                        Henriksson, Johannes & Ågehäll, Adam Institution:                        Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program:                           Ekonomprogrammet inriktning Marknadsföring Kurs:                                 Företagsekonomi III – Marknadsföring, Examensarbete, 15hp Handledare:                      Leif Rytting Examinator:                      Kaisa Lund   Syfte:                                 Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida mikroföretag kan skapa marknadsfördelar av att implementera Search Engine Marketing. LÄS MER

 2. 2.  Reflektioner från en marknadsledare :  En studie i implementeringen av miljökoncept hos en av Sveriges giganter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Daniel Johansson; Jim Stiborg; [2009]
  Nyckelord :Corporate governance; Code of Conduct; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability; Green marketing; Stakeholders; Bolagsstyrning; Uppförandekoder; Corporate Social Responsibility CSR ; Hållbar utveckling; Grön marknadsföring; Intressenter;

  Sammanfattning : Integration av hållbar utveckling i företags strategier har lett till att bolagens styrning idag ställs inför nya typer av problem och möjligheter. Den ökade miljömedvetenheten bland kund och konsument skapar nya möjligheter för företag att omprofilera sig eller att förstärka ett redan existerande hållbara arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring av en nischad produkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Salzmann; [2008]
  Nyckelord :Reklam; nisch; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Teoretiska perspektiv: Jag har valt att använda mig av The Self, Opinionsledare, POP och Överkonsumtion för att förstå köparna av nischade produkter Empiri: En semistrukturerad intervjuguide utarbetades för att göra djupgående intervjer med sex stycken köpare av Sonim XP1. För att hitta respondenter fick jag ta del av e-mailadresser till Sonim Technologies kunder, utifrån dessa e-mailade jag förfrågningar om att få intervjua dem. LÄS MER

 4. 4. Kärnten; ett turistområde att lära av? : En benchmarking inom segmentering och marknadsföringskanaler i syfte att locka mer turister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Nina Forsberg; Michelle Kreppenhofer; [2007]
  Nyckelord :marknadsföring; benchmarking; segmentering; marknadsföringskanaler;

  Sammanfattning : Resandet mellan länder i världen har ökat vilket även medfört att fler turister från andra länder besöker Sverige. Vilhelmina kommun som är beläget i Lappland anses av utländska turister vara ett exotiskt resmål, men har trots detta erfarit att turismen minskat. LÄS MER

 5. 5. Snabbväxande företags internationalisering i Latinamerika, Spanien och Portugal : En studie av Roxtec AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :José Guillermo Munoz Ramirez; [2003]
  Nyckelord :Rapid Growth Company; Internationalization; Born Global Company; Establishment in Latin America; Establishment in Spain; Snabbväxande företag; born global företag; internationalisering i Latinamerika; etablering i Latinamerika; etablering i Mexiko; etablering i Spanien;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det inte enbart stora och internationellt etablerade företag som verkar globalt. Fler och fler små och medelstora företag internationaliseras och är numera av stor betydelse för tillväxten i många länder. LÄS MER