Sökning: "nivågruppering"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet nivågruppering.

 1. 1. Personalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofie Lökholm; [2020-01-13]
  Nyckelord :Särskild begåvning; gifted; acceleration; berikning; mentorskap; nivågruppering; kvantitativ; enkät; explorativ faktoranalys; kritisk realism; teorier om särskild begåvning;

  Sammanfattning : Syfte:Det finns en begränsad forskning i Sverige om skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning. Syftet är att med en explorativ studie med Likertskala undersöka skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun. LÄS MER

 2. 2. Hur kan vi utmana högpresterande elever i matematik på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Jörnelius; [2020]
  Nyckelord :nivågruppering; acceleration; berikning; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ur ett elevperspektiv åskådliggöra huruvida högpresterande elever inom ämnet matematik på högstadiet får tillräckligt med stöd och motivation, samt förslag på hur detta kan förbättras. Genomförandet gjordes utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt med semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod, och utfördes på två olika skolor, en kommunal skola och en friskola. LÄS MER

 3. 3. Nivågruppering inom matematikundervisning: framgångskoncept eller fiasko? : En systematisk litteraturstudie om hur elever påverkas av och upplever nivågruppering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Forslund; Dorota Bartlewska; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; nivågruppering; högpresterande elever; lågpresterande elever; heterogena grupper; homogena grupper; påverkan; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie hade som syfte att undersöka vad tidigare forskning funnit gällande nivågrupperings inverkan på elevers prestationer, hur eleverna upplever nivågruppering och vilken undervisningstyp som bedrivs i de olika nivåerna inom matematikundervisning. Detta för att undersöka om nivågruppering skulle kunna vara en lösning inom matematikundervisningen gällande elevernas varierade kunskapsnivåer. LÄS MER

 4. 4. Särskilt begåvade elever i matematik : Pedagogers synsätt och uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lina Askeblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med den här studien har varit att genom en enkät och intervjuer undersöka verksamma lärares och en skolledares synsätt och uppfattningar kring arbetet med särskilt begåvade elever inom matematiken. Det skulle besvaras med hjälp av tre frågeställningar: Vilka sätt eleverna identifieras; Hur stöd och stimulering ges; Vilket organisatoriskt stöd lärarna får eller saknar. LÄS MER

 5. 5. ”Undra om toalettpappret kommer räcka resten av livet?” : En empirisk forskningsstudie om elever med fallenhet för matematik och hur de kan utmanas och utvecklas genom problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Garnegård; Frida Heideman; [2019]
  Nyckelord :Matematik; mellanstadiet; fallenhet; begåvning; problemlösning och nivågruppering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska forskningsstudie är att undersöka om - och i sådana fall - hur problemlösning kan utmana och utveckla elever med fallenhet för matematik i årskurs 4. I studien behandlas två frågeställningar; Vilken inverkan har problemlösning på utvecklingen hos elever med fallenhet för matematik och på vilka sätt kan gruppens homogena sammansättning påverka elevernas utveckling? Studien är av kvalitativ karaktär och de metoder som använts är deltagande observation och utvärdering i grupp. LÄS MER