Sökning: "nivåmodellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet nivåmodellen.

 1. 1. Kritiska framgångsfaktorer under införandeprocessen av ett påtvingat affärssystem : En jämförande fallstudie av Attityd i Karlstad och Hammarö Rörinstallationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marcus Landegren; [2018]
  Nyckelord :Införandeprocess; arbetssteg; användarmotstånd; påtvingat affärssysteminförande; kritiska framgångsfaktorer; nivåmodellen; lyckosamt affärssysteminförande;

  Sammanfattning : Nästan samtliga organisationer använder affärssystem för att effektivisera processer, minska kostnaderna och utöka utbudet. Men det är ingen enkel process att införa ett nytt affärssystem. Införandeprocessen av ett nytt affärssystem är komplex och tar tid, vilket är förenat med en hög risk för organisationer. LÄS MER

 2. 2. Jämförande analys av särskolans läroplaner 1990 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ulrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :Läroplansanalys; Läroplan för grundsärskolan 2011; Läroplan för den obligatoriska särskolan; nivåmodellen; läroplansteori; läroplanskod;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att jämföra Läroplan för den obligatoriska särskolan med Läroplan för grundsärskolan 2011 genom en dokumentanalys och användandet av nivåmodellen utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att Läroplan för grundsärskolan 2011 är mer kunskapsbetonad, dessutom är den mer kortfattad och fokuserad i sin formulering i jämförelse med Läroplan för den obligatoriska särskolan som i sina skrivningar tar med förklaringar, beskrivningar och motiveringar. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av faktorer som påverkar beslut rörande uppgradering av verksamhetens affärssystem : En fallstudie av tre Infor M3-användande kundföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Hareland Emelie; [2016]
  Nyckelord :affärssystem; uppgraderingar; faktorer; relationsperspektiv; kundperspektiv; leverantörsperspektiv; nivåmodellen;

  Sammanfattning : Upphandlingar och införande av affärssystem nådde sin topp runt år 2000. Nu ett och ett halvt decennium senare står många av dessa organisationer och verksamheter inför frågor om underhåll och uppgradering. LÄS MER