Sökning: "nodalpunkt"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet nodalpunkt.

 1. 1. "Får vi inte stopp på den mobbning som sker, då har vi misslyckats" : En diskursanalys om mobbningsbegreppets komplexitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tina Karlsson; Sandra Lindvall; [2022]
  Nyckelord :Förskola; kränkande behandling; mobbning; diskursanalys; subjektspositioner; nodalpunkt; makt och ideologi;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att ta reda på hur mobbningsbegreppets komplexitet påverkar förskolans verksamhet enligt tidningsartiklar som är framtagna för utbildningsväsendet. För att ta reda på detta har vi använt oss av diskursanalys som metod samt teori och genom den analyserat olika tidningsartiklar från läraren. LÄS MER

 2. 2. Elevbilder i pedagogiska kartläggningar : En diskurspsykologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sigrid Olsson; Jonas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Discourse psychology; pedagogical documentation; special needs teacher; norms; discourse analysis; the image of students; Diskurspsykologi; Pedagogiska kartläggningar; Speciallärarens uppdrag; normer; diskursanalys; elevbild;

  Sammanfattning : Nationella styrdokument poängterar vikten av att kartläggningar genomförs vid behov. Dessa kartläggningar bör ge en heltäckande bild av eleven och dennes skolsituation. Specialläraren förutses ha kunskap om denna process. LÄS MER

 3. 3. Kategoriseringens makt : En intersektionell analys av jämställdhetsdiskursen i Kiruna kommuns översiktsplan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Angelica Borg; [2021]
  Nyckelord :intersectionality; gender equality; discourse analysis; discourse theory; comprehensive planning; intersektionalitet; jämställdhet; diskursanalys; diskursteori; översiktsplanering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas en jämställdhetsdiskurs i en kommunal översiktsplan. Den studerade kommunen är Kiruna kommun i Norrbottens län. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmets vetenskapliga paradigmskifte: En diskursiv analys på fritidshemmets tolkning och användning av ”vetenskaplig grund”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Diana Olsson; Max Braun; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Diskursanalys; Fritidshemmet; Fritidshemslärare; Ledningspersonal; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidshemslärare och ledningspersonal uppfattar och tolkar ett arbete som vilar på en vetenskaplig grund inom fritidshemmets kontext. Studien har sin grund inom den kvalitativa forskningen, där det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Problematisk frånvaro – Vems ansvar och skyldigheter? : En diskursiv studie kombinerad med Laclau och Mouffes och Faircloughs kritisk diskursanalys av den statliga granskningen ”Saknad!” SOU 2016:94

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :frånvaro; ansvar; skyldighet;

  Sammanfattning : När elever är borta från skolan vid många tillfällen eller under en lång sammanhängande period kan det innebära stora konsekvenser för elevens utveckling i skolan men också senare fram i livet. Vanligt är att många elever med hög frånvaro känner ett utanförskap som kan följa med hela livet (Gren Landell, 2018). LÄS MER