Sökning: "non-audit fees"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden non-audit fees.

 1. 1. GENDER, INDEPENDENCE AND RISK PREFERENCE : A quantitative study of listed Swedish companies

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Lehtinen; Linus Kvist; [2018]
  Nyckelord :Internal auditing; Risk Preference; Audit committee; Chairman; Gender; Independence;

  Sammanfattning : Internal auditing is the auditing performed by companies themselves. Previous research has put forth the idea that female chairmen in audit committees increase the internal auditing. In this study, we examine how levels of risk preference within internal auditing are influenced by the gender of the chairman in an audit committee. LÄS MER

 2. 2. Revision, kvalitet och oberoende : Har uppdragstid och icke-revisionstjänster påverkat revisionen i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mia Lindh; Cissi Norrbelius; [2017]
  Nyckelord :Revision; revisionskvalitet; oberoende; icke-revisionstjänster;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether Swedish auditing have had reduced auditor independence and impaired audit quality due to the presence of non-audit services and the length of audit assignments. Previous research lacks a unified position about whether the audit independence or its quality is affected by the presence of non-audit services or audit tenure. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk förlust för revisionsbyråer : En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Arvidsson Wallberg; Alexandra Åhlén; [2016]
  Nyckelord :Auditor; auditor independence; auditor switching; bankruptcy; audit fee; non-audit service fee; Revisor; revisorns oberoende; revisorsbyte; företagskonkurs; revisionsarvode och NAS-arvode;

  Sammanfattning : Syfte: Inom revisionsbranschen har rapporteringen om ett företags fortlevnad under en lång tid varit ett omtvistat ämne. Detta specifikt till följd av revisorsskandaler, då företag gått i konkurs utan att ha erhållit en fortlevnadsvarning från sin revisor. LÄS MER

 4. 4. Rådgivningstjänster och revisorns oberoende : en europeisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Ivarsson; [2013]
  Nyckelord :independence; non-audit services; auditor; NAS; oberoende; revision; rådgivningstjänster; revisor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rådgivningstjänster utgör idag en betydande del för många revisionsbyråers verksamhet. Revisionsbyråer har på grund av sin revision en kunskapsbas som konkurrenterna ofta inte har, och ett förtroende som revisorer som ger en fördel i rådgivningsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Revisionens kostnadsutveckling : En jämförande studie mellan publika bolag och kommuner i Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Linus Axén; Erik Fyhrlund; [2013]
  Nyckelord :Listed companies; Municipalities; Comparison; Audit fee; Simunic; Agency theory; Fixed effects; Panel Data; Publika bolag; Kommun; Jämförelse; Revisionskostnad; Simunic; Agentteorin; Fixed effects; Paneldata;

  Sammanfattning : Introduktion Revisionskostnaden styrs till stor del av förhållandet mellan utbud och efterfrågan.Tidigare studier har funnit ett flertal bakomliggande faktorer som påverkar revisionskostnadens storlek i publika bolag och kommuner. LÄS MER