Sökning: "non-traditional traditional families"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden non-traditional traditional families.

 1. 1. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 2. 2. Stjärnfamiljer och kärnfamiljer - En kritisk diskussion kring flersamt föräldraskap i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Linnér; [2014]
  Nyckelord :Familjerätt; rättsligt föräldraskap; alternativa familjebildningar; icke-traditionella familjebildningar; regnbågsfamiljer; stjärnfamiljer; kritisk familjerätt; the sexual family; stjärnfamiljejuridik; flersamt föräldraskap; multipelt föräldraskap; law and political science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur vi väljer att organisera våra familjer har genomgått en radikal förändring sedan mitten av 1900-talet. Kärnfamiljen är visserligen fortfarande den vanligaste familjeformen, men den har i allt större utsträckning kommit att kompletteras med en rad icke-traditionella familje-konstellationer, bl.a. samkönade familjer. LÄS MER

 3. 3. Karriärmorsor och velourpappor : Bedömning av föräldrar som karriärister och föräldralediga

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Clara Jern; Johanna Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Stereotypes; sexism; attitudes toward; non-traditional traditional families;

  Sammanfattning : Familjestrukturer och föräldraroller är i förändring. Stereotyper av föräldraskap har bidragit till rådande attityder där män och kvinnor i icke traditionella familjestrukturer bedöms mindre fördelaktigt (Brescoll & Uhlmann, 2005). LÄS MER

 4. 4. Myndigheten och den ensamstående föräldern. En studie av ensamstående föräldrar med barn och deras behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rocío Palma López; Karin Frithiof; [2011]
  Nyckelord :Behov; Ensamstående; Föräldrar; Marxism; Myndigheter; Systemmodellen; Utstötningsmodellen;

  Sammanfattning : In this study we describe the needs of lone parents and how the authorities fulfill these needs. The needs contain both economic and social aspects, such as the access to an employment, childcare and the possibility to social activities. LÄS MER