Sökning: "non-value creating activities"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden non-value creating activities.

 1. 1. A value stream map with focus on improving the current material and information flow : A Case study on BillerudKorsnäs Karlsborg paper production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Uhlhorn; Karlaxel Ekblom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean is a method used mainly in assembly manufacturing to streamline production by eliminating various types of waste. The use of Lean in the process industry is currently limited. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 3. 3. Icke-värdeskapande aktiviteter inom byggservice : En fallstudie av Snitek AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Robin Hajo; Aram Sarkisjan; [2020]
  Nyckelord :Non-value adding activities; Lean; Lean service; Lean tools; Muda; 5S; Icke-värdeskapande aktiviteter; Lean; Lean service; Leanverktyg; Muda; 5S;

  Sammanfattning : Background: The literature on lean service and practical implementation of lean service is very thin, as the use of lean as a tool in service-oriented companies is not as well established as in the industrial and manufacturing sectors. This has created an interest in us to investigate how lean service and lean tools can be adapted to be used in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av ett icke värdeskapande flöde inom produktion

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Natali Fray; Ale Taspinar; [2020]
  Nyckelord :Blå back; Lagerhantering; Värdeskapande aktiviteter; Lean; Flödesschema; Partiformning;

  Sammanfattning : För en verksamhet som går efter ett Lean koncept är ständiga förbättringar alltid i fokus (Sörqvist 2014). En av anledningar till att följa konceptet är att reducera slöseri för att skapa mer värde till kund. Genom att identifiera de slöserier som förekommer i en verksamhet kan man förebygga ett icke- värdeskapande arbete. LÄS MER

 5. 5. Värdeflödesanalys i ett råmaterialflöde : En fallstudie där icke-värdeskapande aktiviteter och dess orsaksfaktorer identifieras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Carl-Oscar Eriksson; Jesper Tornberg; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; Status analysis; Lean; Non value added activities; Waste; Quality deficiencies; Total quality management; Kaizen; Continuous improvements; Värdeflödesanalys; Nulägesanalys; Lean; Icke-värdeskapande aktiviteter; Slöserier; Kvalitetsbrister; Total quality management; Kaizen; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att utifrån en värdeflödesanalys kartlägga ett råmaterialflöde samt identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och föreslå förbättringsförslag. För att besvara syftet har det brutits ned i tre följande frågeställningar: Vilka icke-värdeskapande aktiviteter kan identifieras i flödet? Vad finns det för argument till att åtgärda de upptäckta icke- värdeskapande aktiviteterna Hur kan de upptäckta icke-värdeskapande aktiviteterna åtgärdas för att höja effektiviteten? Metod - Den genomförda studien är en fallstudie vilken bygger på en induktiv ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER