Sökning: "non-verbal communication"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden non-verbal communication.

 1. 1. Actions Managers Should Take to Build a High-Performing Virtual Team

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anne de Almeida; Josefin Flomén; [2022]
  Nyckelord :Management; High-performing; Virtual Teams; Effective Communication; Trust; Team cohesion; Structure; Information; and Communication Technologies; Business and Economics;

  Sammanfattning : The technological field can be seen as a huge advance for mankind before it emerged employers had to hire experts located in the same geographical area as the company. This changed with the introduction of information and communication technologies. LÄS MER

 2. 2. ”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Fontana; Evelina Roberg; [2022]
  Nyckelord :Video interview; Emotional; Communication; Physical Interviews; Non-Verbal Communication; Videointervju; Emotioner; Kommunikation; Fysiska intervjuer; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers konflikthantering i förskolan : En kvantitativ studie om pedagogers berättelser om hanteringen av barns konflikter med andra barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jakob Friberg; [2022]
  Nyckelord :Cessation strategy; conflict resolution; conflicts; cooperative strategy; non-verbal communication; verbal communication; Icke-verbal kommunikation; konflikthantering; konflikter; samarbetande strategi; upphörande strategi; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns konflikter med andra barn där frågeställningarna är följande: Hur berättar pedagogerna utifrån sina erfarenheter om sin hantering av barns konflikter? samt Hur görs barnen delaktiga i konflikthanteringen enligt intervjupersonernas berättelser? Den teoretiska utgångspunkten i studien är socialkonstruktionismen, där språket ses som en social handling där vår verklighet är socialt konstruerad och utvecklas i sociala interaktioner med andra, samt det sociokulturella perspektivet. Insamlingen av empiri skedde i form av intervjuer med 4 pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationens betydelse för personcentrerad vård vid demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Karlsson; Julia Morgården; [2022]
  Nyckelord :Communication; Dementia; Nursing staff; Person centred care; Relatives; Anhöriga; Demenssjukdom; Kommunikation; Personcentrerad vård; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige lever idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom och i hela världen cirka 50 miljoner. Att leva med demenssjukdom medför kognitiva, funktionella, sociala och yrkesmässiga nedsättningar vilket ställer ökat krav på hälso- och sjukvården för att kunna tillämpa god och säker vård. LÄS MER

 5. 5. Hållbart e-ledarskap: ett nytt förhållningssätt i virtuella team : - en kvalitativ studie om hur gruppchefer i svenska privata organisationer har hanterat förtroende- och kommunikationsutmaningar 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hannes Eliasson; Marcus Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Virtual team; E-leadership; Challenges in relation to trust and communication; Team Leader; Virtuella team; E-ledarskap; Utmaningar i relation till förtroende och kommunikation; Gruppchef;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringens framväxt har möjliggjort för organisationer att arbeta i en virtuell kontext, vilket tillsammans med coronapandemins utbrott medfört att antal virtuella team och e-ledare ökat markant. Majoriteten av virtuella team leds av gruppchefer, vilket är den vanligaste förekommande ledarrollen i svenska privata organisationer. LÄS MER