Sökning: "nonprofit motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nonprofit motivation.

 1. 1. Designing to Increase Millennials Motivation to Engage in Volunteer Work : Utilizing User Experience Principles on a Recruitment Website

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Hedlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Volunteers are an essential component in maintaining nonprofit organizations. To efficiently maintain nonprofit organizations, the recruitment of volunteers should cover all generations. Hence, to recruit from several generations, different means of communication have to be considered. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
  Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

  Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER

 3. 3. De som inte motiveras av pengar : En kvantitativ studie om vad som motiverarar till volontärarbete i secondhand-butiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Josefsson; Isak Nilsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; descriptive survey study; Human Resources; nonprofit work; nonprofit organization; volunteer work; second hand; motivation; deskriptiv enkätstudie; Human Resources; ideellt arbete; ideell organisation; volontärarbete; secondhand;

  Sammanfattning : Att motivera människor att volontärarbeta är en växande utmaning för många ideella organisationer. För att på längre sikt kunna behålla volontärer i en organisation är det fundamentalt att förstå vad som motiverar dem. LÄS MER

 4. 4. Det började med en kick-off : En kvalitativ fallstudie om projektdeltagares upplevelser i ett ideellt evenemangsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Louise Hellstadius; [2018]
  Nyckelord :Project participants; experiences; non-profit engagement; non-profit work; event project.; Projektdeltagare; upplevelser; ideellt engagemang; ideellt arbete; evenemangsprojekt.;

  Sammanfattning : Forskare hävdar att det behövs mer forskning om projektdeltagares upplevelser i ideella projekt och vad som krävs för att behålla dem i projektet. Forskning som gjorts har främst undersökt projektdeltagares motivation i megaevenemang, sportevenemang och studentengagemang i andra kulturer. LÄS MER

 5. 5. Designing Sharing Platforms : A study of the Hoffice coworking network

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Emma Lundin; [2016]
  Nyckelord :Collaborative Consumption; Sharing; Coworking; Social Network; Design; Online Platform;

  Sammanfattning : The sharing economy, or collaborative consumption, refers to peer-to-peer sharing of goods and services coordinated through a commercialized or community-based online platform. Collaborative consumption platforms are used for sharing of our under-used assets, e.g. our homes, tools, and vehicles, and can bring social communities together. LÄS MER