Sökning: "nor98"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet nor98.

  1. 1. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Leo Krantz; [2019]
    Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

    Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER