Sökning: "nordea bank organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden nordea bank organisation.

 1. 1. Arbetsmotivation : Utifrån Nordeas medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edvin Akgul; [2019]
  Nyckelord :Motivation; work motivation; Herzberg; job satisfaction; satisfaction; unsatisfaction; Motivation; arbetsmotivation; Herzberg; arbetstrivsel; tillfredsställelse; otillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Denna studie är utförd inom Nordea AB som ämnar undersöka området arbetsmotivation. Bakgrunden till studien grundar sig på att företag tenderar att öka sina prestationer om medarbetare är motiverade. LÄS MER

 2. 2. Bankers hållbarhetsredovisning och innehållets relevans för deras intressenter : en fallstudie på företag inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :August Engström; Helena Nguyen; [2018]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; hållbar utveckling; drivkrafter; transparens; jämförbarhet; intressenter; regelverk;

  Sammanfattning : Recently, a new directive on sustainability reporting has been introduced in the European Union, which states that all major companies within the union are required to establish a sustainability report for the public. One reason for this is that stakeholders in society demand transparency and openness in sustainability issues that concern the social and environmental impact of corporations. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens inverkan på medarbetarskap och ledarskap. En fallstudie av Nordea Bank AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Carlsson; Linda Simonsson; [2018]
  Nyckelord :Digital transformation; contingency theory; employeeship; leadership; mobility; workplace area; change of behaviour; communication; banking industry; Digital transformation; contingency teori; medarbetarskap; ledarskap; mobilitet; arbetsplatsutformning; beteendeförändring; kommunikation; bankbranschen;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har reformerat många aspekter av vårt samhälle och den pågående digitala utvecklingen är oundviklig. Organisationer tvingas därmed till två val; att genomgå förändring eller försvinna från marknaden. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet är sällsynt - om du hittar det, behåll det : En studie om de svenska storbankernas arbetssätt med kundlojalitet i en digitaliserad värld.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rana Baikoglu; Evelina Thörnblad; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; customer loyalty; customer satisfaction; trust; communication; competence; Digitalisering; kundlojalitet; kundnöjdhet; förtroende; kommunikation; kompetens;

  Sammanfattning : Digitalization has come to represent a larger part of people’s everyday lives. The technology makes it possible to conduct bank errand at all hours. Therefore, the use of digital services has increased remarkable the past years. LÄS MER

 5. 5. Too Sustainable to Fail? En ekonomisk analys av Corporate Social Responsibility i svenska storbanker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Backman; Amanda Nordström; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Svenska storbanker; Handelsbanken; Nordea;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder syftet med Corporate Social Responsibility (CSR) i de fyra svenskastorbankerna - Svenska Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ochSwedbank. Uppsatsen är en teoretisk ansats till att analysera den kortsiktiga samt långsiktigafinansiella lönsamheten av CSR i bankerna, och använder en referensram av nationalekonomiskteori och tidigare forskning på området. LÄS MER