Sökning: "nordea marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden nordea marknadsföring.

 1. 1. Immateriella tillgångar : En studie om kreditansökan av företag med en stor andel immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Melul Serhanoglu; Hasret Arslanhan; [2018]
  Nyckelord :Banks; intangible assets; credit granting; computer games companies; Banker; immateriella tillgångar; kreditgivning; datorspelsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att driva ett företag innebär att investera pengar i en framtid som är osäker men som förhoppningsvis kommer att ge en vinst. Företag behöver kapital för att kunna investera i bland annat marknadsföring, lager, forskning, utveckling och utbildning av personal. LÄS MER

 2. 2. Bankerna i en ny miljö : Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robin Saha; Alexander Ivsjö; [2014]
  Nyckelord :Marketing; relationship marketing; transaction marketing; customer contact; customer satisfaction; customer loyalty; banks; Marknadsföring; relationsmarknadsföring; transaktionsmarknadsföring; kundkontakt; kundlojalitet; kundnöjdhet; banker;

  Sammanfattning : Datum: 2014-06-02 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi 15 HP Institution: Akademi för ekonomi, samhälle och teknik EST Författare: Alexander Ivsjö Robin Saha Titel: Bankerna i en ny miljö - Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring Handledare: Sikander Khan Nyckelord: Marknadsföring, relationsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, kundkontakt, kundlojalitet, kundnöjdhet, banker Frågeställning: Har och i så fall hur har bankernas marknadsföring mot privatkunden förändrats med tanke på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Har och i så fall hur har bankernas syn på kundrelationer och kundlojalitet förändrats med avseende på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Syfte: Syftet är att skapa en bild över hur bankerna använder sin marknadsföring mot privatkunder, samt att hur det har förändrats med tanke på den tekniska förändringen på den svenska bankmarknaden. Metod: Denna studie är uppbyggd av en deduktiv forskningsansats då författarna har gjort en förstudie för att få en förståelse av den svenska bankmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Kundrelationer inom banksektorn : Hur svenska storbanker verkar för att säkerställa kontinuitet och lönsamhet inom studentsegmentet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Biqila Gebeyehu; David Hörnsten; [2013]
  Nyckelord :Banker; Studenter; Customer Relationship Management CRM ; Customer Aset Management CAM ; Segmentering; Marknadsföring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the major swedish banks look upon and promote student profitability as well as long-term relationships within the student segment from a CRM point of view. The study incorporates a qualitative course of action with an abductive research approach which has been carried out by conducting personal and telephone interviews with representatives from three out of the four major swedish banks Nordea, Swedbank and Handelsbanken. LÄS MER

 4. 4. Intern marknadsföring och dess påverkan på fullsortimentsbankers uppfattade konkurrensfördelar : - En fallstudie av Svenska Handelsbanken och Nordea

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Arvid Leander; Niklas Hagewald; [2013]
  Nyckelord :Internal marketing; Swedish bank sector; full-service bank; competitive advantages; tools; elements; strategy; Intern marknadsföring; svenska banksektorn; fullsortimentsbank; konkurrensfördelar; verktyg; faktorer; strategi;

  Sammanfattning : Författarna finner att dagens teori saknar tydliga riktlinjer för hur praktiker i den svenska banksektorn bör använda sig av intern marknadsföring. Bristen av en klar definition av begreppet medför svårigheter att applicera teorin på strategiarbetet och använda de verktyg som finns att tillgå i befintlig forskning. LÄS MER

 5. 5. Nordeas närvaro på Facebook ur ett användarperspektiv : En kvantitativ undersökning av hur användare uppfattar Nordeas medverkan på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Johan Envik; Daniel Fagerberg; [2012]
  Nyckelord :Social media; Facebook; relationship marketing; communication; the social web; Web 2.0; Sociala medier; Facebook; relationsmarknadsföring; kommunikation; den sociala webben; Web 2.0;

  Sammanfattning : Litteraturen innehåller tre olika områden över hur företag enligt teorin bör agera i de socialamedierna. De tre områden som litteraturen resulterade i var den sociala webben, kommunikationoch marknadsföring. LÄS MER