Sökning: "nordisk press"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nordisk press.

 1. 1. Social dumping - hotet mot den svenska modellen - en nordisk komparation om allmängiltigförklaring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tim Paradis; [2014]
  Nyckelord :nordiska modellen; svenska modellen; EU; social dumping; utstationeringsdirektivet; Lavaldomen och allmängiltigförklaring.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through the membership in EU and the free movement, Sweden’s labour market has been extended to the EES-countries outer national boarders. This, together with an increased transboundary movement, EU-extension in the east, and the EU-Court´s judgements such as Laval, has put pressure on the Swedish model and more in detail the Swedish collective agreement system. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Hitlers maktövertagande i nordisk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nadia Wågnert; [2010]
  Nyckelord :Hitlers maktövertagande; nordisk press; tidningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att spegla den bild av Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som framkommer i tidningar mellan 23 januari 1933 till 6 februari 1933. För att kunna göra detta grundades undersökningarna på tre frågeställningar: Hur framställs Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i tidningarna? Går det att finna någon skillnad beroende på vilken politiska inriktningen tidningarna har? Går det att finna någon skillnad mellan länderna?                     Källorna i studien består av åtta nordiska tidningar från Norge (Aftenposten och Arbeiderbladet), Danmark (Berlingske Tidende och ØstsJællands Folkeblad), Finland (Hufvudstadsbladet) och Sverige (Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Norrlandposten). LÄS MER

 3. 3. Rysskräck i norden? En analys av synen på Ryssland i svensk och finsk media.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Ekblad; Jonas Nyström; [2007]
  Nyckelord :gasledning; parlamentsval; ledare; DN; Hufvudstadsbladet; Höjelid; Ryssland; attributionsteorin; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet har rapporterat om den planerade gasledningen genom Östersjön och det ryska parlamentsvalet 2007. I uppsatsen används attributionsteorin för att genomföra en kvalitativ textanalys av ledare i de båda tidningarna. LÄS MER

 4. 4. Två tidningsvärldar vid Öresund. Sydsvenskan och Berlingske Tidende - en komparativ analys.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tove Hansson; [2007]
  Nyckelord :Öresund; Öresundsregionen; Berlingske Tidende; BT; Sydsvenskan; Sydsvenska dagbladet; SDS; Nyhetsförmedling - Sverige; Nyhetsförmdeling - Danmark; Nyhetsjournalistik; Malmö; Köpenhamn; Pressvetenskap; Dansk; Svensk; Media; Dagspress; Nordisk; Morgontidningar; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är idag en region i förändring. De senaste åren har danska och svenska medborgare börjat arbeta, bo eller på annat sätt vistas på andra sidan sundet i allt högre grad. Tillväxten är hög och Malmö och Köpenhamn integreras på ett sätt som är ovanligt för städer lokaliserade i olika länder. LÄS MER