Sökning: "nordiska språk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden nordiska språk utveckling.

 1. 1. Öppna möten och mellantunga dörrar : En studie av uttalsvariation på vokaler i Uppland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Eiderbrant; [2018]
  Nyckelord :uttalsvariation; uppländska; språkutveckling; vokalfonem;

  Sammanfattning : Denna studie om uttalsvariation i Uppsalaområdet har gjorts med fokus på de tre vokalfonemen långt ä, långt ö och kort ö, samt prefixet er-, vars vokal är ett långt ä som varierar uttalet. Bakgrunden till detta ligger framför allt i egna iakttagelser, men även tidigare studier som gjorts från slutet av 1900-talet och framåt har visat dels på ett öppnare uttal av de långa vokalfonemen och på ett närmande av kort ö mot ett u. LÄS MER

 2. 2. PAX - en serie i tiden : Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Johanna Pedersen; Nina Watson Trygg; [2017]
  Nyckelord :motivation; stödstrukturer i text; läsutveckling; läsförståelse; självständig läsning; skönlitteratur i undervisningspraktiken; PAX;

  Sammanfattning : PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. LÄS MER

 3. 3. Grannspråksundervisning i den svenska skolan : Lärares upplevelser och erfarenheter av grannspråksundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Makz Bjuggfält; [2017]
  Nyckelord :Grannspråksundervisning; Lärares grannspråkskompetens; Nordiska språk i skolan; Grannspråkskompetens; Grannspråkkunskaper;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker grannspråksundervisning inom svenskundervisningen i den svenska skolan samt lärares självskattade grannspråkskompetens och inställning till grannspråkskunskaper och grannspråksundervisning i förhållande till faktorer såsom geografisk lokalisering, examensår och utbildning. Utifrån analys av 112 lärare och lärarstudenters svar på en webbaserad enkätundersökning tecknas en bild av hur grannspråksundervisningen och lärares grannspråkskompetens ser ut idag i förhållande till tidigare undersökningar, samt hur lärares inställning till grannspråkskunskaper och grannspråksundervisning kan förstås i ett språkpolitiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Två passiver och en deponens : Om nutida och historiskt passivum och deponensverb i svenska, danska och dialekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gabriel Gomér; [2016]
  Nyckelord :Passivum; morfologisk; perifrastisk; deponensverb;

  Sammanfattning : Här presenterar jag min undersökning av de ganska uppenbara skillnader som finns mellan svenska och danska språkets användning av de två olika passivumformerna perifrastisk och morfologisk, och därtill deponensverb. Jag har analyserat det flera forskare anser om passivumformernas (i synnerhet den morfologiska) och deponensverbens uppkomst och utveckling, i (riks-)språk och dialekter. LÄS MER

 5. 5. Einn, uppkomst och utveckling : Den obestämda artikeln i Íslendinga sögur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Phil Beier; [2015]
  Nyckelord :einn; Íslendinga sögur; grammatikalisering; isländska släktsagor; obestämd artikel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks uppkomsten och utvecklingen av den obestämda artikeln einn i fornisländsk litteratur från 1200- till 1400-talet. Undersökningen sker utifrån analysen av den tidigare forskningen samt Bernd Heines (1997) och Paul J. LÄS MER