Sökning: "norge rättssystem"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden norge rättssystem.

 1. 6. Barn- och tvångsäktenskap. Bör Sverige kriminalisera eller är befintlig lagstifning tillräcklig?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andréa Pyrell; [2011-05-18]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar samhällsproblemet barn – och tvångsäktenskap och syftet är att genom belysning av olika infallsvinklar, diskussion, samt genomgång av befintlig lagstiftning, försöka komma fram till om Sverige bör kriminalisera handlingar som syftar till att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Frågan är om det skall anses vara brottsligt att tvinga en person att gifta sig mot sin vilja eller att medverka till att ett barn gifter sig. LÄS MER

 2. 7. Gemensam vårdnad - En studie av bestämmanderätten, kravet på samförstånd och föreslagen tvistlösningsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Regnér; [2008]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att ingående studera bestämmanderätten vid gemensam vårdnad och konsekvenserna av vårdnadshavares oförmåga att samarbeta samt att diskutera huruvida gällande rätt behöver revideras. För att belysa för- och nackdelar med den svenska rätten görs även en komparation med gällande rätt på området i Danmark och i Norge. LÄS MER

 3. 8. Implementering av FNs Barnkonvention - För barnets bästa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Carlberg; [2004]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är det internationella dokument som är undertecknat och ratificerat av flest stater i världen. Sverige var en av de första staterna som ratificerade den internationella konventionen. LÄS MER