Sökning: "norm critical perspectives"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden norm critical perspectives.

 1. 1. Hörs de tysta barnen i förskolan? : En vetenskaplig essä om de blyga barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Albert Witten; [2019]
  Nyckelord :Shyness; quiet; introvert; social skills; socio-cultural; norm-critical; blyghet; förskola; tillbakadragen; social kompetens; kompetenta barn; sociokulturell; normkritisk;

  Sammanfattning : I min uppsats fördjupar jag mig i arbetet kring de som i allmänna ord benämns för blyga barn. Vad innebär det egentligen att vara blyg, är det ett personlighetsdrag som är svårt att ändra på, eller ett tillstånd som behöver bearbetas för att nå utveckling? Eller kan det rentav vara något som är ärftligt och därmed inte påverkbart? Vad innebär blyghet i förskolan för barnet och pedagogen och hur kan pedagoger lyfta de barn som inte syns eller hörs. LÄS MER

 2. 2. "Genusböcker finns det ju gott om" : Förskollärares uppfattningar om normkritiskt arbete med barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Aillinora Pettersson; Micaela Kimström; [2019]
  Nyckelord :anti-oppressive pedagogy; children´s literature; diversity; norms; norm critical perspectives; preschool; preschool teacher; barnlitteratur; förskola; förskollärare; mångfald; normer; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet normkritik och hur de tillämpar det i arbetet med barnlitteratur i förskolan. Forskning kring det normkritiska perspektivet visar att det krävs stor medvetenhet kring normer och privilegier för att vi inte omedvetet istället förstärker normer och skapa utanförskap. LÄS MER

 3. 3. En liten röst som säger ”vad fan vet du om det”. En kvalitativ studie om unga kvinnliga psykologers perspektiv på makt i psykologisk behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Johansson Huaman; Linn Andersson; [2019]
  Nyckelord :Makt; ålder; genus; privilegier; intersektionalitet; normkritiskt perspektiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to, from a transformative and critical realistic approach, generate knowledge about perspectives of power in psychological treatment. This was examined through interviews with young female psychologists and their thoughts on and how to deal with power in their therapeutic work. LÄS MER

 4. 4. "Lita på biologin" : En kritisk diskursanalys av framställningen av smärta och smärtlindring i Sveriges landsting och regioners informationsmaterial om förlossning och graviditet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alma Bartolini; [2019]
  Nyckelord :childbirth; pain; pain relief; gender; discourse; motherhood; femininity;

  Sammanfattning : This paper examines the discourse of pain and pain relief in the advice texts given to future mothers through the public health clinics in Sweden. The aim of the study is to explore how the concepts of “natural” and “normal” shapes the prevailing methods and perspectives in the texts. LÄS MER

 5. 5. En mer queer stadsplanering : En studie av strategier för mer inkluderande rum

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Rasmun Näsman; [2019]
  Nyckelord :Queer; Heteronormativity; Cisnormativity; Spatial practice; Architecture;

  Sammanfattning : Städer är präglade av värderingar och politiska ideal, och genom sin utformning bidrar de till befästande och upprätthållande av normer. Offentliga miljöer uppmuntrar, likt staden som helhet, till ett för samhället önskvärt beteende hos stadens användare. LÄS MER