Sökning: "normalårskorrigering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet normalårskorrigering.

 1. 1. Energiutvärdering av Undervisningshuset på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm : Uppföljning av energianvändning medelst normalårskorrigering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Pehrs; Lina Hjort; [2020]
  Nyckelord :energy use in buildings; energy signature; degree days; standard year correction; Undervisningshuset​; byggnadens energianvändning; energisignatur; graddagar; normalårskorrigering; Undervisningshuset;

  Sammanfattning : Bostad- och servicesektorn står för cirka 40 % av den totala årliga energianvändningen i Sverige. För nybyggda hus med ambitiösa miljökrav, såsom objektet för denna studie, är en viktig del i hållbarhetsarbetet uppföljning och feedback av energianvändningen för att illustrera sambandet mellan ambition och faktiskt resultat. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 3. 3. Framtida Förändringar av Förbrukningsmönster för Fjärrvärmeabonnenter

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Arturas Daugela; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är ett populärt system för att förse Nordeuropas städer med värme. Stockholm har det största fjärrvärmenätet. Staden är ett intressant område på grund av många FV-bolag samt samarbete mellan dessa. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av grundvatten i Uppsala stad : En metod för att beräkna grundvattennivåer under ett normalår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Kihlén; [2017]
  Nyckelord :Groundwater; Groundwater level; Groundwater level maps; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvatten; Grundvattennivåer; Normalårskorrigering; ArcGIS; ArcMap; Uppsala; Grundvattennivåkarta;

  Sammanfattning : För att enstaka uppmätta grundvattennivåer ska kunna användas för att kartlägga grundvattennivån även i områden där långtidsmätningar saknas behövs en korrektionsmetod. Det övergripande målet med den här studien var att sammanställa och åskådliggöra grundvattennivåmätningar som inkommit till Länsstyrelsen i Uppsala län i samband med vattenskyddsdispenser. LÄS MER

 5. 5. Energianalys av fastigheten Björnen : Kvarteret Björnen i Mariestad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristian Östanbäck; [2015]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Normalårskorrigering; Energisignatur; Energiuppföljning;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en energianalys av fastigheten Björnen i Mariestad. I rapportenkommer aspekter som antags vara kritiska för byggnadens energianvändning att behandlas.Exempel presenteras på hur framtagande av dokumentation och behandling av existerandesådan gjordes. LÄS MER