Sökning: "normala förhållanden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden normala förhållanden.

  1. 1. Två i ett, nu är ledarskapet komplett : En kvalitativ studie av ledarskapskompetenser i kris och normala förhållanden.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustav Lindberg; Mikael Rimland; [2019]
    Nyckelord :ledarskap; kompetenser; kris; normala förhållanden;

    Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka en organisations upplevda behov av kompetenser som en ledare, vilken ska hantera både kris och normala förhållanden, bör besitta. Tidigare teorier som behandlar ledarskapskompetenser tenderar att begränsa sig till en av situationerna, medan denna studie istället menar att en integrerad modell bör utvecklas då en ledare troligtvis kommer att agera i båda situationer. LÄS MER