Sökning: "normalisering Foucault"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden normalisering Foucault.

 1. 1. Makten och mötet : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares uppfattning om deras maktposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mathias Vedberg; [2022]
  Nyckelord :Social service work; Substance Abuse; Power; Normalization; Foucault; Socialt arbete; Missbruk; Makt; Normalisering; Foucault;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur socialsekreterare uppfattar sin maktposition i arbetet inom missbruksvården och att analysera maktpositionen med stöd av Michel Foucaults maktperspektiv. Metoden för studien har varit en kvalitativ intervjustudie med tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Medikalisering av kvinnlig sexualitet : Det (o)uttalade kvinnliga lidandet – skildringar av förlossningsskadors långtgående verkningar, som samhället förminskar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emilia Dahl; [2019]
  Nyckelord :Obstetric trauma; reproductive health; female sexuality; medicalization; Foucault; bio power.; Förlossningsskador; reproduktiv hälsa; kvinnlig sexualitet; medikalisering; Foucault; biomakt.;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre period utgjort de OECD-land med ett av de högsta antal förlossningsskador. Historiskt har förlossningsvården varit en sfär för kvinnor. Medicinvetenskapen intog emellertid en allt mer betydande roll under 1800-talet och läkarkåren utgjordes av män. Den gravida kvinnan blev en patologisk kropp. LÄS MER

 3. 3. "Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :David Nilsson; Johanna Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :staircase model; homelessness; social work; organization; Foucault; boendetrappan; hemlöshet; socialt arbete; organisationskultur; disciplinering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. LÄS MER

 4. 4. Blir det en flicka eller en pojke? - En diskursanalytisk undersökning av biopolitik och "normaliserande" medicinska ingrepp på barn med intersexvariationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eleonora Hallberg; [2019]
  Nyckelord :intersexualism; normalisering; biopolitik; heterosexuell matris; könstillhörighet; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year children are born with variations of sex characteristics that do not fit in the typical definitions for female or male bodies. Because of sex assignment procedures, intersex children are investigated, diagnosed and in many cases “treated” with surgical and hormonal interventions, sometimes irreversible and given without the individual’s consent. LÄS MER

 5. 5. Relationell makt i skolan : En studie av elevers maktutövning på lärare i undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; Emma Norenäs; [2017]
  Nyckelord :Foucault; Maktrelationer; Lärare; Elev;

  Sammanfattning : Läraren behöver förhålla sig till många olika aktörer, lagar och regler i sin yrkesutövning. Samtidigt ska läraren bedriva lektioner där relationen till eleverna blir viktiga. Alla relationer innehåller utövning av makt och således också relationen mellan elev och lärare i klassrummet. LÄS MER