Sökning: "normalisering i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden normalisering i förskolan.

 1. 1. Delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning. En kvalitativ studie om hur personal i förskola arbetar med delaktighet för barn med hörselnedsättning i integrerade miljöer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Mellin; [2019]
  Nyckelord :integration; deaf; hearing loss; inclusion; participation; teacher; preschool;

  Sammanfattning : Integrering handlar om att försöka skapa ett samhälle för alla där individers olikhet inte ses som något problem. Begreppet har kritiserats då det anses fokusera på normalisering. LÄS MER

 2. 2. När olikheter blir likheter : En studie av förskolans pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Olausson; [2018]
  Nyckelord :Barns olikheter; förskolan; snäv pedagogik; verksamhetsanpassning;

  Sammanfattning : Den här studien grundar sig på antagandet att det finns en snäv pedagogik i förskolan som syftar till att anpassa barn utifrån förväntningar på normalitet. Den teoretiska grundsynen i studien utgår ifrån teorier om den dolda läroplanen och Foucaults teorier om makt och normalisering. LÄS MER

 3. 3. Implementering av likabehandlingsplanen i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Maria Obbarius; Amanda Krüger; [2018]
  Nyckelord :Anti-oppressive pedagogy; Approach; Children perspective; Equality; Barnperspektiv; Förhållningssätt; Likabehandling; Normkritik;

  Sammanfattning : Förskolans styrdokument är överens om att de grundläggande demokratiska värderingarna ska vara grunden i förskolans verksamhet. Diskrimineringsombudsmannen säger att det ska finnas en plan för att skapa främjande insatser och förebygga diskriminering och kränkande behandling, planen utgår från diskrimineringsgrunderna. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i de hörandes samhälle : En intervjustudie om förskolepedagogers syn på inkludering av barn med hörselnedsättning i vanlig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Denice Hansson; [2018]
  Nyckelord :Hörselndsättning; inkludering; kommunikation; förskolepedagoger; normalisering;

  Sammanfattning : Samhället i stort är uppbyggt för normalhörande människor, där många gånger under stressade förhållanden barn ändå ska känna tillhörighet i förskolor. Barn med hörselnedsättning i allt detta ska ha rätt till utveckling och lärande på likartade villkor som normalhörande barn. LÄS MER

 5. 5. "När är det min tur att bestämma"? - En fallstudie kring barns möjligheter och svårigheter till inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :My Wahlberg; Jessica Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Disciplinering; Förskola; Inflytande; Makt; Normalisering;

  Sammanfattning : Vi har många gånger upplevt att barns försök till att påverka sin verksamhet inte har tagits hänsyn till, därför är barns inflytande i förskolan det ämne som blev studiens inriktning. Denna studie har utförts på en förskola i södra Skåne, där syftet varit att undersöka vilka möjligheter barnen har till inflytande i förskolan. LÄS MER