Sökning: "normaliseringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet normaliseringsprocess.

 1. 1. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
  Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER

 2. 2. "Det känns nästan som att man måste övertala dem om att de varit utsatta" : Yrkesverksammas upplevelser av arbetet med äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Wally; Lovisa Forsberg; [2022]
  Nyckelord :domestic violence; elder women; exposure; prevention; social work; violence; våld i nära relation; äldre kvinnor; utsatthet; socialt arbete; våld;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks yrkesverksammas upplevelser av det sociala arbetet kring våld mot äldre kvinnor i nära relation, samt deras upplevelser avseende möjligheter och svårigheter för att nå ut till samt stödja dessa kvinnor. De delar som undersöks gällande våldet är de yrkesverksammas upplevelser om vilken kunskap och syn på våldet som finns hos såväl kvinnan som inom professionen, samt vilket stöd som finns att tillgå för den våldsutsatta äldre kvinnan. LÄS MER

 3. 3. Våldets djupa spår - När hans ord blir hennes sanning : En kvalitativ intervjustudie om hur våldet kan påverka våldsutsatta kvinnors självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Ekelöf; Sandra Shamaoon; [2022]
  Nyckelord :self-image; normalization process; identity confusion; development process; the effects of domestic violence; självbild; normaliseringsprocess; identitetsförvirring; utvecklingsprocess; våldets effekter;

  Sammanfattning : Våldsutsatta kvinnor som tagit steget att lämna en destruktiv relation befinner sig i en ständig utvecklingsprocess i relation till sin självbild. Våldets negativa effekter på en individ kan vara mångfaldiga. En våldsutsatt person bär dock ofta en stark tro på en positiv förändring. LÄS MER

 4. 4. Professionellas perspektiv på våld i ungas partnerrelationer : Professionals’ Experiences of Violence in Young People’s Partner Relationships

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mikaela Belokozovska; Emelie Thuresson; [2022]
  Nyckelord :Consequences; experiences; professionals; qualitative research; support; violence; young people; Konsekvenser; kvalitativ undersökning; professionella; stöd; unga; upplevelser; våld;

  Sammanfattning : Till följd av identifierade kunskapsluckor var syftet med studien att undersöka professionellas upplevelser av att möta och stödja unga som blivit utsatta för våld i en partnerrelation. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer tillämpades i syfte att tillfångata personliga aspekter. LÄS MER

 5. 5. ”Vi romantiserar mycket av det som faktiskt är våld” : En studie om våld i ungas parrelationer och om samhällets insatser samt bemötande i arbetet med våldsutsatta och våldsutövare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Borg; Linda Shimik; [2022]
  Nyckelord :youth intimate partner violence; interventions for youths; reception; social actors’ scope of action; cooperation; våld i ungas parrelationer; insatser för ungdomar; bemötande; sociala aktörers handlingsutrymme; samverkan;

  Sammanfattning : Den föreliggande uppsatsens syfte är att begripliggöra hur yrkesverksamma inom socialtjänst och ideella föreningar arbetar med våldsutsatta och våldsutövande ungdomar som lever med våld i sina parrelationer. Fokus har lagts vid handlingsutrymmets påverkan för hur de insatser och stöd som finns att tillgå formas och används. LÄS MER