Sökning: "normalläge"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet normalläge.

 1. 1. ”ATT MAN SITTER OCH FUNDERAR PÅ HUR VI SKA NÅ NYHETSUNDVIKARE DENNA DAG, DET HAR INTE HÄNT.” - En kvalitativ intervjustudie om nyhetsproducenters uppfattningar och förhållningssätt till nyhetsundvikare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olivia Axelson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Nyhetsundvikare; nyhetsproducenter; nyhetsproduktion; public service; medier; samhällskris; Corona; undvika nyheter; förhållningssätt; uppfattningar; demokrati;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka hur nyhetsproducenter inom public service uppfattar och förhåller sigtill begreppet nyhetsundvikare, vid normalläge som såväl som vid samhällskris.Teori: Studien grundar sig på teorier om nyhetsproduktion, krisjournalistik,publikorientering och olika metoder för att nå sin publik. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmetod för påverkan av driftstörningar i produktionssystem med serie-parallella flöden

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Simonsson; Viktor Åberg; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; Capacity; Downtime; Production; Production rate; Impact factor; Critical downtime; Bottleneck; Output; Buffer; Underhåll; Kapacitet; Driftstörningar; Produktion; Produktionsflöden; Påverkansfaktor; Kritisk driftstoppstid; Flaskhals; Output; Buffert;

  Sammanfattning : I det här arbetet eftersökte Scania IM en metod för att beräkna maskiners påverkan på output för en produktionslina vid driftstörningar. Metoden skulle kunna appliceras på en produktionslina med ett serie-parallellt flöde och arbetet utgick från en utvald lina där man bearbetar cylinderhuvuden. LÄS MER

 3. 3. GRÅZONSPROBLEMATIK : Krigets nya nyans?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Blomberg; Henningsson Anders; [2019]
  Nyckelord :gray zone problems; gray area; situation awareness; decision making; digitalization; vulnerability; democracy.; Gråzonsproblematik; gråzon; lägesbild; beslutsvakuum; digitalisering; sårbarhet; demokrati.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Digitaliseringen har skapat ömsesidiga beroenden som bidrar till stora sårbarheter i samhället. Nu möter vi nya hot delvis på grund av sårbarheter som vi själva har skapat. Vi ser att hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år och de har antagit nya former inom flera områden. LÄS MER

 4. 4. Measuring Performance of an Order-to-Delivery Process : A study at Scania CV AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Philip Sundström; Klara Tollmar; [2018]
  Nyckelord :Logistics; Supply Chain Management; Order-to-Delivery; Performance Measurements; Key Performance Indicators; Lead Time; Delivery Performance; Logistik; försörjningskedja; order till leverans; prestationsmått; nyckeltal; ledtid; leveransprestanda;

  Sammanfattning : The Order-to-Delivery (OTD) process covers the entire flow from an initiated order until the productor service is delivered to the customer. OTD is considered a core flow in order to successfully deliverproducts according to the customer’s needs. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande och riskbaserad avvikelsehantering i materialförsörjningsprocesser : En fallstudie av materialplaneringsfunktionen på ett företag inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Eriksson Estrada; Åsa Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :avvikelse; avvikelsehantering; fmea; fordonsindustrin; förebyggande; lean production; material; materialförsörjning; materialplanering; offensiv kvalitetsutveckling; riskanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera förbättringsmöjligheter i materialplaneringens avvikelsehanteringsprocess och föreslå förbättringar för hur de kan arbeta processfokuserat med att förebygga, hantera och följa upp avvikelser. I augusti 2017 lanserade företaget en ny generation produkter till lastbilsmarknaden. LÄS MER