Sökning: "normativ styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden normativ styrning.

 1. 1. Personalen i första hand : En studie om arbetsmotivation hos nyanställda på Ålandsbanken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Sorsa; Rebecca Grebestam; [2023]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Företagskultur; Nyanställda;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka hur ett mindre företag kan arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det genom att undersöka hur de kan attrahera, motivera och påverka sin personal genom värderingar och företagskultur för att på så sätt klara sig på marknaden och förbli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 2. 2. Stöd, Styrning eller Distraktion? - En kvalitativ studie av ett ledarskapsprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Sandin Sundkvist; Alexandra Wallin; Edvin Kollberg; [2023]
  Nyckelord :Ledarskapsutveckling; identitetsreglering; normativ styrning; styrning genom distraktion; kultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är bidra till en djupare förståelse för vilken funktion ledarskapsprogram fyller i organisationer, med huvudsakligt intresse för hur det kan användas i syfte av normativ styrning. För att uppnå studiens syfte har fyra kvalitativa intervjuer med utvecklare av och facilitatorer till ett ledarskapsprogram i ett globalt techföretag samt fyra chefer som gått programmet genomförts. LÄS MER

 3. 3. Obligatorisk träning på arbetstid : Förmån eller påtvingad träningshets?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Persson; Josefina Johansson Thörnberg; Daniella Karlsson; [2022]
  Nyckelord :physical activity; training; wellness; mandatory; organizational control; normative governance; ethics; privacy; fysisk aktivitet; träning; friskvård; obligatorisk; organisatorisk kontroll; normativ styrning; etik; personlig integritet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E,Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. VT 2022. LÄS MER

 4. 4. Den heliga kulturen- En studie i hur anställda i Svenska kyrkan upplever normativ styrning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bengtsson; Olivia Persson; Linnea Truedsson; [2022]
  Nyckelord :brand-centred control; normative control; Church of Sweden; organizational culture; organizational values; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den heliga kulturen - En studie i hur anställda i Svenska kyrkan upplever normativ styrning Seminariedatum: 2 juni 2022 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sofia Bengtsson, Olivia Persson, Linnea Truedsson Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: brand-centred control, normativ styrning, Svenska kyrkan, organisationskultur, organisationsvärderingar Forskningsfråga: Hur upplever icke-klerikala anställda inom en församling i Svenska kyrkan normativ styrning? Syfte: Studien ämnade bidra till den allmänna debatten kring normativ styrning med ett nytt empiriskt perspektiv, och undersöka hur icke-klerikala anställda inom Svenska kyrkan upplever normativ styrning. Metod: En kvalitativ fallstudie har utförts där åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer i icke-klerikala positioner inom en församling i Svenska kyrkan. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefen– en roll, flera perspektiv : En kvalitativ studie om olika uppfattningar av mellanchefsrollen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tyra Drakenberg; Petronella Henriksson; [2022]
  Nyckelord :middle manager; motivation; role description; mellanchef; motivation; rollbeskrivning;

  Sammanfattning : I takt med att organisationer växer ökar behovet av chefer och därmed mellanchefer. Mellanchefsrollen har kommit att bli en viktig roll inom organisationer och innehar en unik position mellan överordnade och underordnade. Samtidigt kan rollen vara problematisk och det är svårt att enas om en förklaring om vad mellanchefen gör. LÄS MER