Sökning: "normativ"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet normativ.

 1. 1. Kvinna & intagen - inte 'kvinnlig' nog enligt Kriminalvården? En studie om Kriminalvårdens arbete med 'Bättre Ut' ur ett kritiskt genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlén; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; Genus; Bättre ut; Intagna; Normativt kön; Kvinna; Disciplinering;

  Sammanfattning : När kvinnor begår brott tycks de inte bara bryta mot lagen utan även mot de förväntningarsom finns på just kvinnor. Det normativa synsätt som finns på kvinnor genomsyras i allmänheten och därav även inom våra myndigheter. Syftet med studien är att ur ett kritiskt genusperspektiv granska Kriminalvårdens arbete med de intagna. LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande könsidentiteter : Att definieras som normativ eller icke- normativ individ i det forntida samhället

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linda Demidoff; [2020]
  Nyckelord :Gender Non- Conforming identities; Queer-theory; Dannikewoman; Birkaworrior; Oleneostrovski mogilinik; Shamanism;

  Sammanfattning : Gränsöverskridande könsidentiteter - Att definieras som normativ eller icke- normativ individ i det forntida samhället. Gender Non- Conforming identities- To be defined as an normative or non- normative person in the prehistorical society. LÄS MER

 3. 3. Normative Power Europe: Ett verktyg för konsolidering av europeiska normer? : En kvalitativ studie om EU:s normativa maktutövning genom grannskapspolitiken i Moldavien.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linda Essby; [2020]
  Nyckelord :EU; European Neighborhood Policy; Eastern Partnership; Normative Power Europe; NPE; Normative Power; Moldova.; EU; Grannskapspolitik; Östliga partnerskapet; Normative Power Europe; NPE; Normativ makt; Moldavien.;

  Sammanfattning : Since the fall of the Soviet Union in 1991 the Moldovan government has become both fragile and unpredictable. With a high susceptibility to external pressures, the country has fallen into a limbo between democracy and autocracy and is today classified as a hybrid regime. LÄS MER

 4. 4. FRIVILLIGT ENSAMSTÅENDE : Kvalitativ intervjustudie om kvinnors erfarenheter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i samband med assisterad befruktning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Abrahamsson; Jenny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Interaktionsteori; Normer; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 blev det möjligt för ensamstående kvinnor i Sverige att genomgå assisterad befruktning. Nuvarande forskning har bristfällig kunskap om kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal och fokuserar mestadels på varför kvinnor frivilligt väljer assisterad befruktning och uppfostra barnen som ensamstående. LÄS MER

 5. 5. Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ? : en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Biologididaktik; normkritisk undervisning; queerteori; evolutionsbiologi; beteendeekologi; heteronorm; diskurs;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur normer om kön och sexualitet (re)konstrueras i biologiundervisningen, och fokuserar på innehåll om hur djurs beteende beskrivs. Tidigare forskning pekar på att undervisningen och läroböcker inom biologi och naturkunskap är mycket heteronormativ och förklarar kvinnor och män i dikotomiska termer. LÄS MER